Porządek obrad LI sesji Rady Miasta Włocławek

W dniu 16 października 2018 r. o godzinie 9.00 w sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek przy ul. Zielony Rynek 11/13 odbędą się obrady LI sesji Rady Miasta Włocławek.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Sprawy organizacyjne.

a) otwarcie sesji
b) stwierdzenie quorum
c) przyjęcie protokołu z obrad L sesji
d) zmiany do porządku obrad LI sesji.

 1. Informacja Prezydenta Miasta z działalności miasta w okresie międzysesyjnym.
 1. Informacja Prezydenta Miasta na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
 1. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
 1. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego we Włocławku na kadencję 2016-2019, zgłoszonych w wyborach uzupełniających.
 1. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
 1. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku poprzez zmianę siedziby z ul. Ogniowej 8/10 we Włocławku na ul. Wojska Polskiego 27 we Włocławku.
 1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasto Włocławek na realizację w 2018 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.
 1. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań przekraczających rok  budżetowy / zawarcie umowy przez MOPR na usługi telefonii komórkowej na okres 24 miesięcy/.
 1. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy / wz. z zawarciem umowy na okres 12 miesięcy dotyczącej stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniem karty zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych Miasta Włocławek /.
 1. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy /dystrybuowanie wody/.
 1. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Włocławska Wigilia’’.
 1. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązana na realizację zadania pn. „Prezentacja w mediach lokalnych życzeń świąteczno–noworocznych kierowanych do mieszkańców Włocławka’’.
 1. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Sylwester Miejski ‘’.
 1. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązania związanego z realizacją przedsięwzięcia dotyczącego bieżącej konserwacji i remontów przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Włocławek wraz z usuwaniem skutków wandalizmu.
 1. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją przedsięwzięcia dotyczącego zakupu energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Włocławek oraz oświetlenia ulicznego.
 1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy zbywaniu prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz członków wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
 1. Obywatelski projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawki procentowej od opłaty za przekształcenie  prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla spółdzielni mieszkaniowych.
 1. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 1. Informacje i komunikaty.
 1. Zamknięcie obrad.

Informacje

Rejestr zmian