Porządek obrad XLIV sesji Rady Miasta Włocławek

W dniu 5 czerwca 2018 r. o godzinie 9.00 w sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek przy ul. Zielony Rynek 11/13 odbędą się obrady XLIV sesji Rady Miasta Włocławek.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Sprawy organizacyjne.a/ otwarcie sesji
  b/ stwierdzenie quorum
  c/ przyjęcie protokołu z obrad XLIII sesji
  d/ zmiany do porządku obrad XLIV sesji.
 2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych we Włocławku oraz nadania jej statutu.
 3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Włocławek do projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie – 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, w partnerstwie z Województwem Kujawsko – Pomorskim – partnerem wiodącym, Powiatem nakielskim, Powiatem mogileńskim, Powiatem inowrocławskim, pt.: „Wykluczenie – nie ma MOWy!”
 4. Informacja Prezydenta Miasta z działalności miasta w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z realizacji programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy za rok 2017.
 6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 rok.
 7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028.
 8. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązania związanego z realizacją przedsięwzięcia dotyczącego utrzymania i konserwacji oświetlenia ulic miasta Włocławek.
 9. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązania związanego z realizacją przedsięwzięcia dotyczącego odbioru odpadów komunalnych  pochodzących  z gospodarstw domowych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek.
 10. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązania związanego z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, którego Beneficjentem jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a Partnerem Miasto Włocławek.
 11. Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określenia formy organizacyjno- prawnej Straży Miejskiej we Włocławku i nadania jej Regulaminu Organizacyjnego.
 12. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej we Włocławku.
 13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic: Kościuszki, Okrzei, Wroniej, Al. Chopina, Warszawskiej.
 14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2016-2017 „ Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Włocławek na lata 2016-2019”.
 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Miasto Włocławek z Krajowego Funduszu Rozwoju „Samorządowa Polska” spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000463168) oraz zbycie udziałów Gminy Miasto Włocławek w Krajowym Funduszu Rozwoju „Samorządowa Polska” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000463168).
 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Miasto Włocławek z Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska” Włocławek spółka z o.o. z siedzibą we Włocławku (KRS 0000533665)oraz zbycie udziałów Gminy Miasto Włocławek w Lokalnym Funduszu Pożyczkowym „Samorządowa Polska ”Włocławek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włocławku (KRS 0000533665).
 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Włocławek do projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Operacja Rozwój – Oś priorytetowa – I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.4 „Młodzież solidarna w działaniu” w ramach konkursu nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18.
 18. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017″.
 19. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018.
 20. Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zespołowi Żłobków we Włocławku.
 21. Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zespołowi Żłobków we Włocławku.
 22. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Włocławek”.
 23. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich oraz ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej.
 24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wsparcia finansowego przez Gminę Miasto Włocławek na rzecz Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. we Włocławku poprzez wnoszenie wkładów pieniężnych z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki.
 25. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 26. Informacje i komunikaty.
 27. Zamknięcie obrad.

Informacje

Rejestr zmian