Porządek obrad XLVII sesji Rady Miasta Włocławek

1. Sprawy organizacyjne.
a/ otwarcie sesji
b/ stwierdzenie quorum
c/ przyjęcie protokołu z obrad XLVI sesji

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia spółce komunalnej Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej „Saniko” Spółka z o.o. we Włocławku obowiązku wynikającego z zadania własnego gminy dotyczącego unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu Miasta Włocławek w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu.

3. Zamknięcie obrad.

Informacje

Rejestr zmian