Prezydent Miasta Włocławek ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Wesołej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3/240 o powierzchni 0,0228 ha w obrębie Włocławek KM 28.

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Wesołej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3/240 o powierzchni 0,0228 ha w obrębie Włocławek KM 28.

Dla ww. nieruchomości w Sądzie Rejonowym we Włocławku w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr WL1W/00065704/3. Przedmiotowa nieruchomość jest nieutwardzona, nieogrodzona, zagospodarowana zielenią, o nieregularnym kształcie. Nieruchomość znajduje się w zasięgu sieci uzbrojenia terenu. Powołana nieruchomość znajduje się w obszarze nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek. Uchwałą Nr 103/XI/2007 z dnia 29 października 2007 r. Rada Miasta Włocławek przyjęła „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek”, zgodnie z którym nieruchomość znajduje się w obszarze określanym jako „obszar mieszkalnictwa z dominującym budownictwem wielorodzinnym” (MW). Z uwagi na brak ustaleń planu miejscowego, lokalizacja inwestycji na tej działce może nastąpić po uzyskaniu pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzonej inwestycji w trybie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945). Kolejnym etapem będzie sporządzenie dokumentacji projektowej architektoniczno-budowlanej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę w trybie przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, ze zm.).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 12 895,00 zł (słownie zł: dwanaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć 00/100). Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wynosi –  1 289,20 zł (słownie zł: jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt dziewięć 20/100).

Przeprowadzenie przetargu następuje na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

Przetarg odbędzie się w dniu 18 marca 2019 r. o godzinie 14 00  w  Urzędzie Miasta Włocławek przy ul. 3 Maja 22, pokój nr 9.

             Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest :

  • wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Miasta Włocławek, Bank PKO B.P S.A. Oddział Centrum we Włocławku Nr 61 10 20 51 70 0000 14 02 000 90 357 w terminie do dnia 13 marca 2019 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Włocławek. Ponadto oznaczenie działki, do której licytacji uczestnik przetargu zamierza przystąpić, musi być jednoznacznie i wyraźnie określone na przelewie,
  • okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu osobistego do wglądu w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym, ul. 3 Maja 22, pokój nr 14, najpóźniej w dniu 14 marca 2019 r. do godziny 14 00,
  • wypełnienie osobiście przez osoby przystępujące do przetargu, na druku urzędowy mw obecności pracownika Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym, ul. 3 Maja 22 pokój nr 14, pisemnego oświadczenia, w terminie do dnia 14 marca 2019 r.do godziny 14 marca 2019 r., że zapoznały się ze stanem faktycznym nieruchomości, objętej przetargiem, na gruncie (w terenie) i nie wnoszą żadnych zastrzeżeń,
  • zapoznanie się z regulaminem przetargu w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym, ul. 3 Maja 22, pokój nr 14, do dnia 14 marca 2019 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

W przypadku, jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych.

Prezydent Miasta Włocławek zastrzega sobie prawo odwołania lub też unieważnienia przetargu.

Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Miasto Włocławek za wady ukryte nieruchomości wystawionej do przetargu.

Bliższych informacji o przedmiotowym przetargu udziela Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta Włocławek ul. 3 Maja 22, pokój nr 14, w godzinach: 800 – 1400 lub telefonicznie pod numerem telefonu 54/ 41 44 159.

Koszty ogłoszenia przetargu w prasie oraz koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian