Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (2/prog/2020)

  • Nr karty/rok 2/prog/2020
  • Rodzaj dokumentu Prognoza oddziaływania na środowisko (2/prog/2020)
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (2/prog/2020)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Określenie i ocena przewidywanych skutków dla środowiska przyrodniczego, ludzi, zabytków, mogących wynikać z realizacji projektowanego zagospodarowania terenu objętego projektem miejscowego planu. Uwarunkowania środowiska naturalnego terenu, stan zagospodarowania oraz jego najbliższe otoczenie, analiza ustaleń planu, analiza zgodności ustaleń z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi, zgodność ustaleń z przepisami prawa ochrony środowiska, prognoza stanu środowiska, monitoring, oddziaływanie na środowisko – dla obszaru położonego we Włocławku w rejonie ulicy Prymasa Wyszyńskiego, zawartego pomiędzy ulicą Prymasa Wyszyńskiego, ulicą Rzeczną, Parkiem Sienkiewicza, ulicą Okrzei, rzeką Wisłą oraz rzeką Zgłowiączką
  • Obszar, którego dokument dotyczy Województwo Kujawsko-Pomorskie, Miasto Włocławek
  • Znak sprawy UA.ZP.6722.13.2020
  • Dokument wytworzył osoba prawna na zlecenie Prezydenta Miasta Włocławek
  • Data dokumentu 11.05.2020
  • Dokument zatwierdził nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Urbanistyki i Architektury, Referat Zagospodarowania Przestrzennego Urząd Miasta Włocławek Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, IV piętro, pok. 410, tel. 54 / 414-43-88
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 1/eko/2020
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 20.05.2020
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian