RM02 – Wydawanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

  • Wydział Wydział Rozwoju Miasta
  • Termin załatwienia W ciągu 14 dni
  • Osoba kontaktowa Izabela Nowakowska
  • Miejsce załatwienia Urząd Miasta Włocławek

   Wydział Rozwoju Miasta
   Zielony Rynek 11/13
   87-800 Włocławek
   pok. 1 - parter - budynek główny
  • Telefon kontaktowy 54 414-42-10
  • Miejsce odbioru Urząd Miasta Włocławek

   Wydział Rozwoju Miasta
   Zielony Rynek 11/13
   87-800 Włocławek
  • Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z załącznikami:
   1. Pismo organizatora imprezy ze wskazaniem przedsiębiorcy sprzedającego alkohol.
   2. Zezwolenie stałe na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z opłatą za jego korzystanie.
   3. Szkic sytuacyjny (z umiejscowieniem punktu sprzedaży napojów alkoholowych w czasie trwania imprezy).
   4. Zgoda właściciela terenu, na którym ma być zlokalizowany punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
  • Opłaty Wniosek i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej. Opłatę za korzystanie z jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy 52102051700000110200090084 PKO BP S.A. O/CENTRUM WŁOCŁAWEK lub w kasach Urzędu Miasta Włocławek przed wydaniem zezwolenia, w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń
  • Tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Włocławek wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem organu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
  • Uwagi

   Odbiór zezwolenia może nastąpić w jednej z dwóch form:

     1. Osobiście przez wnioskodawcę.
     2. Za pośrednictwem poczty.
  • Podstawa prawna
   1. Art. 18¹ ust 1,2,3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2018.2137 z późn.zm.).
   2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019.1000 z późn.zm ).
   3. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2019.2171 z późn.zm.)
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian