Sprostowanie oczywistej omyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej w obrębie ulicy Ostrowskiej we Włocławku

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam, że postanowieniem z dnia 29 marca 2016 r. sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji Nr 4/2016 z dnia 9 marca 2016 r., znak: UA.6733.8.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej w obrębie ulicy Ostrowskiej we Włocławku na terenie działek nr 38/22, 39/1, 52/20, 53/3 obręb Włocławek KM 111/2 oraz działce nr 34 obręb Włocławek KM 111/1 w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa/Przebudowa istniejącej osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami
w obrębie ulic Barska – Wojskowa – Ostrowska – Zielna – Al. K. Wielkiego – Leśna – zadanie nr 4”.

Właściciele (osoby fizyczne, organy administracji państwowej, jednostki organizacyjne) działek położonych w rejonie objętym inwestycją w ciągu 7 dni od dnia dokonania niniejszego obwieszczenia mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek przy placu Zielony Rynek 11/13, w pokoju nr 406, IV piętro, z treścią w/w postanowienia.

Po upływie 14 dni od dnia obwieszczenia zawiadomienie o postanowieniu uważa się za dokonane.

Informacje

Rejestr zmian