Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru  w granicach administracyjnych miasta.

w sprawie aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek” oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Uwarunkowania w skali 1 : 60 000 – Załącznik Nr

Uwarunkowania – legenda

Kierunki rozwoju w skali 1 : 60 000 – Załącznik Nr 3

Kierunki rozwoju – legenda

Wykaz obiektów zabytkowych wpisanych do gminnej ewidencji zabytków

 

Informacje

Rejestr zmian