Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zbiór aktów prawa miejscowego XL/24/2018 27.03.2018 Obowiązujący Uchwała nr XL/24/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Włocławek na 2018 rok Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XL/23/2018 27.03.2018 Obowiązujący Uchwała nr XL/23/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku i innych samorządowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz z realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych, za rok 2017. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XL/22/2018 27.03.2018 Obowiązujący Uchwała nr XL/22/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia terminu Dni Włocławka w 2018 roku. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XL/21/2018 27.03.2018 Obowiązujący Uchwała nr XL/21/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XL/20/2018 27.03.2018 Obowiązujący Uchwała nr XL/20/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XL/19/2018 27.03.2018 Obowiązujący Uchwała nr XL/19/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XL/18/2018 27.03.2018 Obowiązujący Uchwała nr XL/18/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasto Włocławek na realizację w 2018 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XL/17/2018 27.03.2018 Obowiązujący Uchwała nr XL/17/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Włocławek na rok 2018 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XL/16/2018 27.03.2018 Obowiązujący Uchwała nr XL/16/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia „Zasad udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest w zakresie objętym „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Włocławek na lata 2017-2032” Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XL/15/2018 27.03.2018 Obowiązujący Uchwała nr XL/15/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Włocławek na lata 2017-2032” Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego Uchwała nr XL/14/2018 27.03.2018 Obowiązujący Uchwała nr XL/14/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulicy Prymasa Wyszyńskiego,zawartego pomiędzy ulicą Prymasa Wyszyńskiego, ulicą Rzeczną, Parkiem Sienkiewicza, ulicą Okrzei, rzeką Wisłą oraz rzeką Zgłowiączką. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XL/13/2018 27.03.2018 Obowiązujący Uchwała nr XL/13/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2028 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIX/12/2018 12.03.2018 Obowiązujący Uchwała nr XXXIX/12/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 12 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 rok Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXVIII/11/2018 06.02.2018 Obowiązujący Uchwała nr XXXVIII/11/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia „Teraz My” Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXVIII/10/2018 06.02.2018 Obowiązujący Uchwała nr XXXVIII/10/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych, placówek i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu Miasta Włocławek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji Szczegóły
« 1 2 3 27 28 »