Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIII/106/2017 28.08.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXIII/106/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom i placom publicznym Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIII/105/2017 28.08.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXIII/105/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom, placom publicznym i innym obiektom Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIII/104/2017 28.08.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXIII/104/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania rocznej oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej we Włocławku przy ulicy Wiejskiej 14, prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci za rok 2016 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIII/103/2017 28.08.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXIII/103/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania rocznej oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej we Włocławku przy ulicy Łaziennej 6 prowadzonego przez Polski Związek Niewidomych za rok 2016 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIII/102/2017 28.08.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXIII/102/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasto Włocławek na realizację w 2017 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIII/101/2017 28.08.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXIII/101/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia, zamieszkałych na terenie miasta Włocławek” na lata 2017-2019 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIII/100/2017 28.08.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXIII/100/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji oraz trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIII/99/2017 28.08.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXIII/99/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Włocławek na lata 2017-2021 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIII/98/2017 28.08.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXIII/98/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia niektórych odcinków dróg do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenia ich przebiegu Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIII/97/2017 28.08.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXIII/97/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od ceny sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIII/96/2017 28.08.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXIII/96/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień pasażerów do ulg i zwolnień w opłatach za przewóz w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w granicach administracyjnych miasta Włocławek wykonywanym przez Operatora – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Włocławku. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIII/95/2017 28.08.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXIII/95/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Włocławek do projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.2 Kształcenie ogólne, pn.: ”Bez słów – wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek”, w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIII/94/2017 28.08.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXIII/94/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta Włocławek za pomocą innego instrumentu płatniczego Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIII/93/2017 28.08.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXIII/93/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2028 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIII/92/2017 28.08.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXIII/92/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2017 rok Szczegóły
« 1 2 3 19 20 »