Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zbiór aktów prawa miejscowego XXX/58/2017 27.03.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXX/58/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli i zaleceń pokontrolnych dla Prezydenta Miasta Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXX/57/2017 27.03.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXX/57/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wyłączenia z zespołu szkół i likwidacji liceum profilowanego, technikum uzupełniającego dla dorosłych i liceum uzupełniającego ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzących w skład zespołu szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Włocławek Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXX/56/2017 27.03.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXX/56/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXX/55/2017 27.03.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXX/55/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXX/54/2017 27.03.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXX/54/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXX/53/2017 27.03.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXX/53/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Miasto Włocławek jest organem prowadzącym Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXX/52/2017 27.03.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXX/52/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. zmieniająca uchwalę w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXX/51/2017 27.03.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXX/51/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasto Włocławek na realizację w 2017 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXX/50/2017 27.03.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXX/50/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku i innych samorządowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz z realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, za rok 2016. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXX/49/2017 27.03.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXX/49/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXX/48/2017 27.03.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXX/48/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Raportu z realizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Włocławek za 2016 rok” Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXX/47/2017 27.03.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXX/47/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych będących własnością lub zarządzanych przez Gminę Miasto Włocławek, udostępnianych dla Operatorów i Przewoźników oraz w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXX/46/2017 27.03.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXX/46/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Włocławek na rok 2017 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXX/45/2017 27.03.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXX/45/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Schroniska dla Zwierząt we Włocławku oraz zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn.: ”Schronisko dla Zwierząt” we Włocławku Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXX/44/2017 27.03.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXX/44/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Włocławek. Szczegóły
« 1 2 3 16 17 »