Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
GMK23 – Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego na wynajem Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym Szczegóły
GOK07– Zezwolenie/zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Wydział Gospodarki Komunalnej Szczegóły
GMK22 – Wniosek o zwrotu wywłaszczonej nieruchomości Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym Szczegóły
MZON07- Wydawanie kart parkingowych dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Szczegóły
MZON06-Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Szczegóły
MZON05-Wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Szczegóły
MZON04-Wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Szczegóły
MZON03-Wydanie orzeczenia o niepełnosprawności Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Szczegóły
MZON02-Wydawanie legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności – dla osób powyżej 16 roku życia Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Szczegóły
MZON01-Wydawanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność – dla poniżej 16 roku życia Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Szczegóły
GMK21- Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym Szczegóły
RM11 – Zaświadczenie o posiadaniu wpisu w archiwalnej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Włocławek Wydział Rozwoju Miasta Szczegóły
GKM20 – Wniosek o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716) Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym Szczegóły
S38 – Wniosek o oszacowanie szkód w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego Wydział Środowiska Szczegóły
GOK06 – Warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych Wydział Gospodarki Komunalnej Szczegóły
« 1 2 3 4 11 12 13 »