Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
S27 – Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu Wydział Środowiska Szczegóły
S26 – Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwoleń Wydział Środowiska Szczegóły
S25 – Udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie Wydział Środowiska Szczegóły
S24 – Zezwolenie na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji Wydział Środowiska Szczegóły
S23 – Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Wydział Środowiska Szczegóły
S22 – Pozwolenie zintegrowane Wydział Środowiska Szczegóły
S21 – Przyjęcie zgłoszenia eksploatacji instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne Wydział Środowiska Szczegóły
S20 – Przyjęcie zgłoszenia eksploatacji instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza nie wymaga pozwolenia Wydział Środowiska Szczegóły
S19 – Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód Wydział Środowiska Szczegóły
S18 – Ustalenie linii brzegowej dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych Wydział Środowiska Szczegóły
S17 – Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych lub odwodnienie obiektu budowlanego Wydział Środowiska Szczegóły
S16 – Pozwolenie wodnoprawne na piętrzenie wód powierzchniowych lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów Wydział Środowiska Szczegóły
S14 – Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego Wydział Środowiska Szczegóły
S12 – Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wydział Środowiska Szczegóły
S11 – Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów Wydział Środowiska Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 »