Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
12.09.2018 Wniosek (171/wnio/2018) Wniosek MANN GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 37 dla przedsięwzięcia polegające na budowie zespołu budynków z usługami kurierskimi wraz z parkingami i drogami manewrowymi we Włocławku przy ul. Spokojnej na działce nr 1/5, 1/6 obręb Włocławek KM 98 oraz 1/30, 1/31, 1/32 obręb Włocławek KM 99/2. Szczegóły
10.09.2018 Wniosek (170/wnio/2018) Wniosek D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o. dla przedsięwzięcia pn. Instalacja do produkcji hybrydowych wodnych dyspersji silikonowo-akrylowych w D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o.” we Włocławku przy ul. Duninowskiej 9, na działce nr 1/37 obręb Włocławek KM 100. Szczegóły
09.10.2018 Decyzja (168/dec/2018) Decyzja na usunięcia 2 szt. drzew Szczegóły
08.10.2018 Decyzje (167/dec/2018) Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na: budowę centrum handlowego (w tym jednego budynku handlowo - usługowego) wraz z infrastrukturą techniczną (w tym parkingami) oraz pylonem reklamowym, na terenie działek nr 13/6, 13/13, 13/15, 13/17, 13/19, 14/2, 15/2 i 16/2 obręb Włocławek KM 56 przy ulicy Kapitulnej i Długiej we Włocławku (zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu dotyczy całego zamierzenia budowlanego, które obejmuje budowę centrum handlowego, w tym dwóch budynków handlowo - usługowych wraz z infrastrukturą techniczną, w tym parkingami oraz pylonem reklamowym). Szczegóły
01.10.2018 Wniosek o wydanie decyzji (170/wnio/2017) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew – świerk pospolity Szczegóły
08.10.2018 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Ustalenia, w tym: przeznaczenie terenów oraz wyznaczenie linii rozgraniczających tereny, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasady ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków, kształtowanie przestrzeni publicznych, parametry i wskaźniki zabudowy oraz zagospodarowania terenu, granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazy zabudowy, zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu, stawki procentowe opłaty planistycznej – dla obszaru położonego w rejonie ulicy Leśnej oraz Alei: Kazimierza Wielkiego, Królowej Jadwigi i Chopina Szczegóły
08.10.2018 Prognoza oddziaływania na środowisko (11/prog/2018) Określenie i ocena przewidywanych skutków dla środowiska przyrodniczego, ludzi, zabytków, mogących wynikać z realizacji projektowanego zagospodarowania terenu objętego projektem miejscowego planu. Uwarunkowania środowiska naturalnego terenu, stan zagospodarowania oraz jego najbliższe otoczenie, analiza ustaleń planu, analiza zgodności ustaleń z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi, zgodność ustaleń z przepisami prawa ochrony środowiska, prognoza stanu środowiska, monitoring, oddziaływanie na środowisko – dla obszaru położonego w rejonie ulicy Leśnej oraz Alei: Kazimierza Wielkiego, Królowej Jadwigi i Chopina Szczegóły
08.10.2018 Projekty polityk, strategii, planów lub programów (10/proj/2018) Ustalenia, w tym: przeznaczenie terenów oraz wyznaczenie linii rozgraniczających terenów, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasady ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków, kształtowanie przestrzeni publicznych, parametry i wskaźniki zabudowy oraz zagospodarowania terenu, granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazy zabudowy, zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu, stawki procentowe opłaty planistycznej - dla obszaru położonego we Włocławku w rejonie ulicy Płockiej i Alei ks. J. Popiełuszki, pomiędzy kanałem A, rzeką Wisłą, ulicą Płocką i Aleją Kazimierza Wielkiego Szczegóły
08.10.2018 Prognoza oddziaływania na środowisko (10/prog/2018) Określenie i ocena przewidywanych skutków dla środowiska przyrodniczego, ludzi, zabytków, mogących wynikać z realizacji projektowanego zagospodarowania terenu objętego projektem miejscowego planu. Uwarunkowania środowiska naturalnego terenu, stan zagospodarowania oraz jego najbliższe otoczenie, analiza ustaleń planu, analiza zgodności ustaleń z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi, zgodność ustaleń z przepisami prawa ochrony środowiska, prognoza stanu środowiska, monitoring, oddziaływanie na środowisko - dla obszaru położonego we Włocławku w rejonie ulicy Płockiej i Alei ks. J. Popiełuszki, pomiędzy kanałem A, rzeką Wisłą, ulicą Płocką i Aleją Kazimierza Wielkiego Szczegóły
08.10.2018 Decyzja (166/dec/2018) Decyzja na usunięcia 1 szt. drzewa z gatunku topola kanadyjska – SM Zazamcze Szczegóły
03.10.2018 Decyzje (165/dec/2018) Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany zamienny i udzielająca pozwolenia na budowę instalacji tryskaczowej wraz ze zbiornikiem wody pożarowej, budynkiem pompowni, podziemnym zbiornikiem wody po akcji gaśniczej, budynkiem zaworowni, konstrukcjami wsporczymi tryskaczy oraz infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 17/1 obręb Azoty przy ulicy Krzywa Góra 19 we Włocławku. Szczegóły
03.10.2018 Decyzje (164/dec/2018) Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na: "rozbudowę zdolności produkcyjnych w Anwil S.A., w obszarze produkcji nawozów Anwil S.A. we Włocławku tj. rozbudowę instalacji produkcji kwasu azotowego o nową linię produkcyjną oraz instalacji produkcji saletry amonowej i instalacji produkcji saletrzaku o nowy węzeł neutralizacji azotanu amonu i siarczanu amonu oraz nowy węzeł granulacji wraz z infrastrukturą magazynową i techniczną", na terenie działek nr 70/11, 71/2, 79/2, 87/1, 88, 89, 21, 71/1, 72, 73, 78, 79/1, 95/1, 95/2, 95/3, 90, 91/1 i 91/2 obręb Azoty przy ulicy Toruńskiej 222 we Włocławku Szczegóły
20.09.2018 Decyzja (163/dec/2018) Decyzja na usunięcia 2 szt. drzew z gatunku lipda drobnolistna z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Kościuszki 18 (dz. nr 28/1 obręb Włocławek KM 43) Szczegóły
02.10.2018 Decyzja (162/dec/2018) Decyzja zezwalająca na usunięcie 3 szt. drzew gat.: świerk pospolity, modrzew europejski, jałowiec pospolity z terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „WYPOCZYNEK” przy ul. Spokojnej 49 (dz. nr 4/1 KM 97/2 obręb Włocławek)- działka pracownicza nr 127. Szczegóły
02.10.2018 Decyzje (161/dec/2018) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja do redukcji LZO” na terenie działki o numerze ewidencyjnym 3/28 obręb Włocławek KM 114 Szczegóły
« 1 2 3 4 156 157 158 »