Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
25.09.2020 Decyzja (102/dec/2020) Decyzja na usunięcie drzewa – modrzew europejski Szczegóły
21.09.2020 Wniosek o wydanie decyzji (115/wnio/2020) wniosek na usunięcie drzewa – modrzew Szczegóły
25.09.2020 Decyzja (101/dec/2020) Decyzja na usunięcie drzew – 2 sosny zwyczajne i czeremcha amerykańska Szczegóły
23.09.2020 Wniosek o wydanie decyzji (114/wnio/2020) wniosek na usunięcie drzew – 2 sosny i czeremcha Szczegóły
25.09.2020 Decyzja (100/dec/2020) Decyzja na usunięcie drzewa – świerk pospolity Szczegóły
15.06.2020 Wniosek o wydanie decyzji (113/wnio/2020) wniosek na usunięcie drzewa – świerk pospolity Szczegóły
14.09.2020 Zgłoszenia (24/zglo/2020) Zgłoszenie zmiany w instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – Cztery nagrzewnice i emitory z nimi związane eksploatowane na terenie Zakładów Przemysłu Cukierniczego „Bałtyk” Sp. z o.o. ul. Droszyńskiego 8/11 w Gdańsku, Zakład we Włocławku ul. Spokojna 21/23 Szczegóły
18.09.2020 Zgłoszenia (23/zglo/2020) Zgłoszenie zmiany w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne – stacja bazowa telefonii komórkowej operatora nr BT43856 ul. Żeromskiego 19/21 we Włocławku Szczegóły
15.09.2020 Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (1/rap/2020) Raport o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn. „Rozbudowa zakładu Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. – Projekt P.C.P., na terenie zakładu Indorama Ventures Poland Sp. z o.o., ul. Krzywa Góra 19, 87-805 Włocławek” Szczegóły
26.08.2020 Zgłoszenia (22/zglo/2020) Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – instalacja (aparaty i urządzenia) służąca do wykonywani analiz laboratoryjnych na terenie ORLEN Laboratorium S.A. ul. Toruńska 222 oraz ul. Krzywa Góra 13/15/17 we Włocławku Szczegóły
17.09.2020 Wnioski o wydanie decyzji (112/wnio/2020) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. –Projekt P.C.P., na terenie zakładu Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 19, 87-805 Włocławek Szczegóły
16.09.2020 Wniosek o wydanie decyzji (111/wnio/2020) wniosek na usunięcie drzewa – robinia akacjowa Szczegóły
16.09.2020 Wniosek o wydanie decyzji (110/wnio/2020) wniosek na usunięcie drzewa – brzoza brodawkowata Szczegóły
16.09.2020 Wniosek o wydanie decyzji (109/wnio/2020) wniosek na usunięcie drzewa – klon zwyczajny Szczegóły
10.09.2020 Projekty polityk, strategii, planów lub programów (8/proj/2020) Ustalenia, w tym: przeznaczenie terenów oraz wyznaczenie linii rozgraniczających terenów, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasady ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków, kształtowanie przestrzeni publicznych, parametry i wskaźniki zabudowy oraz zagospodarowania terenu, granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazy zabudowy, zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu, stawki procentowe opłaty planistycznej – dla obszaru położonego we Włocławku w rejonie ulicy Prymasa Wyszyńskiego, zawartego pomiędzy ulicą Prymasa Wyszyńskiego, ulicą Rzeczną, Parkiem Sienkiewicza, ulicą Okrzei, rzeką Wisłą oraz rzeką Zgłowiączką Szczegóły
« 1 2 3 4 216 217 218 »