Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
03.08.2018 Zgłoszenia (37/zglo/2018) Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne – stacja bazowa telefonii komórkowej operatora Orange Polska nr 643/1347(1602)/47002 Włocławek Osiedle Południe ul. Zbiegniewskiej 1 we Włocławku. Szczegóły
03.08.2018 Zgłoszenia (36/zglo/2018) Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne operatora Orange – stacja bazowa telefonii komórkowej Nr (47012N!) Kościół NMP ul. Robotnicza 3 we Włocławku. Szczegóły
09.08.2018 Decyzja (140/dec/2018) Decyzja na usunięcia 1 szt. drzew z gatunku klon zwyczajny – SM Zazamcze Szczegóły
09.08.2018 Decyzja (139/dec/2018) Decyzja na usunięcia 1 szt. drzew z gatunku klon jesionolistny – SM Zazamcze. Szczegóły
08.08.2018 Decyzja (138/dec/2018) Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę zamrażalni artykułów spożywczych wraz z mroźnią składową, częścią administracyjno - socjalną, częścią techniczną, portiernią i wagą samochodową oraz niezbędną infrastrukturą, na terenie działek nr 4/59 i 4/60 obręb Kawka przy ulicy Zalesie we Włocławku. Szczegóły
30.07.2018 Wniosek o wydanie decyzji (150/wnio/2018) Wniosek Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. jarząb pospolity z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Jagiellońskiej 7/9 (dz. nr 142 KM 49/1 obręb Włocławek). Szczegóły
03.08.2018 Decyzja (137/dec/2018) Decyzja na usunięcia 1 szt. drzew z gatunku świerk srebrny. Szczegóły
02.08.2018 Wniosek o wydanie decyzji (149/wnio/2018) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Stawowej 11 (dz. nr 9 obręb Włocławek KM 70). Szczegóły
02.08.2018 Decyzja (136/dec/2018) Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Rybnickiej. Szczegóły
20.07.2018 Wniosek o wydanie decyzji (148/wnio/2018) Wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o. o. o wydanie decyzji na usunięcie 29 szt. drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Teligi 1. Szczegóły
16.07.2018 Wniosek o wydanie decyzji (147/wnio/2018) "Rozbudowa zdolności produkcyjnych w Anwil S.A., w obszarze produkcji nawozów Anwil S.A. we Włocławku tj. rozbudowę instalacji produkcji kwasu azotowego o nową linię produkcyjną oraz instalacji produkcji saletry amonowej i instalacji produkcji saletrzaku o nowy węzeł neutralizacji azotanu amonu i siarczanu amonu oraz nowy węzeł granulacji wraz z infrastrukturą magazynową i techniczną", na terenie działek nr 70/11, 71/2, 79/2, 87/1, 88, 89, 21, 71/1, 72, 73, 78, 79/1, 95/1, 95/2, 95/3, 90, 91/1 i 91/2 obręb Azoty przy ulicy Toruńskiej 222 we Włocławku. Szczegóły
31.07.2018 Projekty polityk, strategii, planów lub programów (7/proj/2018) Ustalenia, w tym: przeznaczenie terenów oraz wyznaczenie linii rozgraniczających tereny, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasady ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków, kształtowanie przestrzeni publicznych, parametry i wskaźniki zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
Dotyczy: obszaru położonego w części jednostki strukturalnej Zazamcze, pomiędzy: ulicą Toruńską, Żwirową, terenami kolejowymi, ulicą Promienną, terenami kolejowymi, ulicą Hutniczą, Budowlanych, Wieniecką i granicą miasta
Szczegóły
31.07.2018 Prognoza oddziaływania na środowisko (7/prog/2018) Określenie i ocena przewidywanych skutków dla środowiska przyrodniczego, ludzi, mogących wynikać z realizacji projektowanego zagospodarowania terenu objętego projektem miejscowego planu. Uwarunkowania środowiska naturalnego terenu, stan zagospodarowania oraz jego najbliższe otoczenie, analiza ustaleń planu, analiza zgodności ustaleń z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi, zgodność ustaleń z przepisami prawa ochrony środowiska, prognoza stanu środowiska, monitoring, oddziaływanie na środowisko. Dotyczy: obszaru położonego w części jednostki strukturalnej Zazamcze, pomiędzy: ulicą Toruńską, Żwirową, terenami kolejowymi, ulicą Promienną, terenami kolejowymi, ulicą Hutniczą, Budowlanych, Wieniecką i granicą miasta. Szczegóły
20.07.2018 Zgłoszenia (35/zglo/2018) Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne – stacja bazowa telefonii komórkowej operatora PLAY Nr WLO0009A ul. Kościelna 8, w zakresie wielkości i rodzaju emisji. Szczegóły
30.07.2018 Decyzja (135/dec/2018) Decyzja na usunięcia 1 szt. drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Matejki 9 (dz. nr 52/63 obręb Włocławek KM 76). Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 155 156 157 »