Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
10.05.2018 Zgłoszenia (23/zglo/2018) Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne – stacja bazowa telefonii komórkowej Nr BT 42600 Włocławek WSHE ul. Okrzei 94A, w zakresie wielkości i rodzaju emisji Szczegóły
10.05.2018 Zgłoszenia (22/zglo/2018) Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne – stacja bazowa telefonii komórkowej Nr BT 43403 Włocławek 14 PUŁKU ul. Ostrowska 8, w zakresie wielkości i rodzaju emisji Szczegóły
16.05.2018 Wniosek o wydanie decyzji (94/wnio/2018) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa – wierzba biała Szczegóły
07.05.2018 Decyzja (89/dec/2018) Decyzja na usunięcie drzew – brzoza i głóg Szczegóły
27.04.2018 Wniosek o wydanie decyzji (93/wnio/2018) wniosek na usunięcie drzewa – brzoza i głóg
Szczegóły
07.05.2018 Decyzja (88/dec/2018) Decyzja na usunięcie drzewa – wierzba biała Szczegóły
23.04.2018 Wniosek o wydanie decyzji (92/wnio/2018) wniosek na usunięcie drzewa – topola
Szczegóły
25.04.2018 Zgłoszenia (21/zglo/2018) Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne – stacja bazowa telefonii komórkowej Nr BT 44205 Włocławek Śródmieście ul. Kościuszki 18/20, w zakresie wielkości i rodzaju emisji Szczegóły
25.04.2018 Zgłoszenia (20/zglo/2018) Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne – stacja bazowa telefonii komórkowej Nr BT 43855 Włocławek Mechaników ul. Mechaników 3, w zakresie wielkości i rodzaju emisji Szczegóły
07.05.2018 Zgłoszenia (19/zglo/2018) Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne – stacja bazowa telefonii komórkowej Nr BT 42601 Włocławek Dziewiny 2 ul. Kaliska 89, w zakresie wielkości i rodzaju emisji Szczegóły
11.05.2018 Wniosek o wydanie decyzji (91/wnio/2018) Wniosek Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Kręta 8 (dz. nr 23/16 KM 111/1 obręb Włocławek). Szczegóły
11.05.2018 Wniosek o wydanie decyzji (90/wnio/2018) Wniosek Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Żytniej 76 (dz. nr 13 KM 105 obręb Włocławek). Szczegóły
11.05.2018 Wniosek o wydanie decyzji (89/wnio/2018) Wniosek Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. 14 Pułku Piechoty 4 (dz. nr 23/15 KM 111/1 obręb Włocławek). Szczegóły
15.05.2018 Decyzje (87/dec/2018) Decyzja – zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Zazamcze” we Włocławku na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw zlokalizowanej na terenie Ciepłowni Zazamcze ul. Szpitalna 30 we Włocławku Szczegóły
15.05.2018 Projekty polityk, strategii, planów lub programów (5/proj/2018) Ustalenia, w tym: przeznaczenie terenów oraz wyznaczenie linii rozgraniczających tereny, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasady ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków, kształtowanie przestrzeni publicznych, parametry i wskaźniki zabudowy oraz zagospodarowania terenu, granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazy zabudowy, zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu, stawki procentowe opłaty planistycznej – dla obszaru położonego w rejonie ulicy Leśnej oraz Alei: Kazimierza Wielkiego, Królowej Jadwigi i Chopina Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 146 147 148 »