UA08 – Postępowanie w sprawie o przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby

  • Wydział Wydział Urbanistyki i Architektury
  • Termin załatwienia Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego
  • Osoba kontaktowa Adam Ziemski
  • Miejsce załatwienia Urząd Miasta Włocławek
   Biuro Obsługi Mieszkańców
   Stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury
   Zielony Rynek 11/13
   87 – 800 Włocławek
   budynek B, sala 3
  • Telefon kontaktowy 54 414-47-06
  • Miejsce odbioru Urząd Miasta Włocławek
   Biuro Obsługi Mieszkańców
   Stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury
   Zielony Rynek 11/13
   87 – 800 Włocławek
   budynek B, sala 3
  • Wymagane dokumenty 1. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby.
   2. Zgoda strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby,
   3. Oświadczenie osoby, na rzecz której decyzja ma być przeniesiona o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w tej decyzji.
  • Opłaty 1. Nie podlegają opłacie skarbowej czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego. 2. Opłata skarbowa za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby – 56,00 zł.
  • Tryb odwoławczy 1. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, 2. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek.
  • Uwagi

   Brak

  • Podstawa prawna
   1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2020.256 t.j.).
   2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020.293 t.j.)
   3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2019.1000 ze zm.).
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian