UA09 – Postępowanie w sprawie wniosku o pozwolenie na budowę

  • Wydział Wydział Urbanistyki i Architektury
  • Termin załatwienia Sprawy są załatwiane w terminie miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.W sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postepowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
  • Osoba kontaktowa Adam Ziemski
  • Miejsce załatwienia Urząd Miasta Włocławek
   Biuro Obsługi Mieszkańców
   Stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury
   Zielony Rynek 11/13
   87 – 800 Włocławek
   budynek B, sala 3
  • Telefon kontaktowy 54 414-47-06
  • Miejsce odbioru Urząd Miasta Włocławek
   Biuro Obsługi Mieszkańców
   Stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury
   Zielony Rynek 11/13
   87 – 800 Włocławek
   budynek B, sala 3
  • Wymagane dokumenty 1. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozwolenia na budowę (druk można pobrać w Biurze Obsługi Mieszkańców, stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury, budynek B, sala 3)

   2. Załączniki:
   a. 4 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami , uzgodnieniami , pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi,
   b. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
   c. ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
   d. w zależności od rodzaju i lokalizacji zamierzenia inwestycyjnego:
   • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
   • zgodę na odstępstwo od przepisów technicznych,
   e. upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.
  • Opłaty 1. Nie podlegają opłacie skarbowej podania i załączniki od podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego 2. Pobranie opłaty za wydanie decyzji pozwolenia na budowę następuje w dniu składania wniosku. 3. Na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym : - Budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna za każdy m2 powierzchni użytkowej -1,00 zł. , nie więcej niż – 539,00 zł., - Budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14,00 zł., - Innego budynku – 48,00 zł., - Studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20,00 zł., - Budowli związanych z produkcją rolną – 112,00 zł., - Sieci wodociągowych , kanalizacyjnych elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg , z wyjątkiem dróg dojazdowych , dojść do budynków i zjazdów z drogi – 2143,00 zł., - Sieci wodociągowych , kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości 1 kilometra – 105,00 zł., - Innych budowli – 155,00 zł., - Urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91,00 zł., - Na przebudowę lub remont obiektu budowlanego oraz na wznowienie robót budowlanych – 50 % stawki podstawowej.
  • Tryb odwoławczy 1. Odwołanie od decyzji kończącej postępowanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 2. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek.
  • Uwagi

   Brak

  • Podstawa prawna
   1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane ( Dz. U. z 2018r., poz.1202 t.j.).
   2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2018r., poz.2096 tekst jednolity).
   3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz.1065 t.j.).
   4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r., poz. 1000 t.j.)
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian