UA10 – Postępowanie w sprawie wniosku o pozwolenie na rozbiórkę

  • Wydział Wydział Urbanistyki i Architektury
  • Termin załatwienia Do 65 dni
  • Osoba kontaktowa Adam Ziemski
  • Miejsce załatwienia Urząd Miasta Włocławek
   Biuro Obsługi Mieszkańców
   Stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury
   Zielony Rynek 11/13
   87 – 800 Włocławek
   budynek B, sala 3
  • Telefon kontaktowy 54 414-47-06
  • Miejsce odbioru Urząd Miasta Włocławek
   Biuro Obsługi Mieszkańców
   Stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury
   Zielony Rynek 11/13
   87 – 800 Włocławek
   budynek B, sala 3
  • Wymagane dokumenty 1. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozwolenia na rozbiórkę (druk można pobrać w Biurze Obsługi Mieszkańców, stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury, budynek B, sala 3)

   2. Załączniki:
   a. zgoda właściciela obiektu budowlanego
   b. 4 egz. projektu rozbiórki w którym należy określić:
   • szkic usytuowania obiektu budowlanego
   • opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych
   • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
   • pozwolenia, uzgodnienia
   c. pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów a także inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi
   d. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
   e. w zależności od lokalizacji zamierzenia inwestycyjnego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
   e. upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.
  • Opłaty 1. Nie podlegają opłacie skarbowej podania i załączniki od podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego 2. Pobranie opłaty w kwocie - 36,00 zł. za wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę następuje w złożenia wniosku.
  • Tryb odwoławczy 1. Odwołanie od decyzji kończącej postępowanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, 2. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek.
  • Uwagi

   Brak

  • Podstawa prawna
   1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane ( Dz. U. z 2018r., poz.1202 t.j.).
   2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2018r., poz.2096 tekst jednolity).
   3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz.1065 t.j.).
   4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r., poz. 1000 t.j.)
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian