UA11 – Postępowanie w sprawie wniosku pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

  • Wydział Wydział Urbanistyki i Architektury
  • Termin załatwienia Do 65 dni
  • Osoba kontaktowa Adam Ziemski
  • Miejsce załatwienia Urząd Miasta Włocławek
   Biuro Obsługi Mieszkańców
   Stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury
   Zielony Rynek 11/13
   87 – 800 Włocławek
   budynek B, sala 3
  • Telefon kontaktowy 54 414-47-06
  • Miejsce odbioru Urząd Miasta Włocławek
   Biuro Obsługi Mieszkańców
   Stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury
   Zielony Rynek 11/13
   87 – 800 Włocławek
   budynek B, sala 3
  • Wymagane dokumenty 1. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (druk można pobrać w Biurze Obsługi Mieszkańców, stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury, budynek B, sala 3

   2. Załączniki:
   a. 4 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami , pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi,
   b. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
   c. zaświadczenie o zgodności zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
   d. w zależności od rodzaju i lokalizacji zamierzenia inwestycyjnego:
   • decyzję na wyłączenie gruntów na cele nierolnicze pod planowaną inwestycję,
   • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
   • zgodę na odstępstwo od przepisów technicznych,
   e. upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.
  • Opłaty 1. Pobranie opłaty następuje w dniu złożenia wniosku. 2. 50% stawki podstawowej w zależności od rodzaju inwestycji wymienionej poniżej: • Budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna za każdy m2 powierzchni użytkowej -1,00 zł. , nie więcej niż – 539,00 zł., • Budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14,00 zł., • Innego budynku – 48,00 zł., • Studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20,00 zł., • Budowli związanych z produkcją rolną – 112,00 zł., • Innych budowli – 155,00 zł.
  • Tryb odwoławczy 1. Odwołanie od decyzji kończącej postępowanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, 2. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek.
  • Uwagi

   Brak

  • Podstawa prawna
   1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane ( Dz. U. z 2018r., poz.1202 t.j.).
   2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2018r., poz.2096 tekst jednolity).
   3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz.1065 t.j.).
   4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r., poz. 1000 t.j.)
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian