UA13 – Postępowanie w sprawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych

  • Wydział Wydział Urbanistyki i Architektury
  • Termin załatwienia Do 21 dni
  • Osoba kontaktowa Adam Ziemski
  • Miejsce załatwienia Urząd Miasta Włocławek
   Biuro Obsługi Mieszkańców
   Stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury
   Zielony Rynek 11/13
   87 – 800 Włocławek
   budynek B, sala 3
  • Telefon kontaktowy 54 414-47-06
  • Miejsce odbioru Urząd Miasta Włocławek
   Biuro Obsługi Mieszkańców
   Stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury
   Zielony Rynek 11/13
   87 – 800 Włocławek
   budynek B, sala 3
  • Wymagane dokumenty 1. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (druk można pobrać w Biurze Obsługi Mieszkańców, stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury, budynek B, sala 3)

   2. Załączniki:
   a. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
   b. szkic usytuowania obiektu budowlanego
   c. opis zakresu i sposobu prowadzenia robót
   d. pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, wymagane przepisami szczególnymi
   e. w zależności od potrzeb odpowiednie szkice i rysunki.
  • Opłaty Czynności urzędowe nie podlegają opłacie
  • Tryb odwoławczy 1. Odwołanie od decyzji wnoszącej sprzeciw wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, 2. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek.
  • Uwagi

   Informacja o Inwestycjach zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę art. 29 Prawa budowlanego.

  • Podstawa prawna
   1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane ( Dz. U. z 2017r., poz.1332).
   2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2017r., poz.1257 tekst jednolity).
   3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz.1422).
   4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r., poz. 1827 tekst jednolity)
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian