Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-06-23 14:12:04 Zarządzenie nr 161/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej, do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, na okres powyżej lat trzech. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz.1948 oraz z… Szczegóły
2 2017-06-23 11:45:44 Zarządzenie nr 160/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2017 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i… Szczegóły
3 2017-06-23 11:22:11 Ogólny Schemat procedury kontroli Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Szczegóły
4 2017-06-22 09:59:07 Przebudowa chodników w obrębie ul. Dziewińskiej w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu pod budowę placu rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z budową placu zabaw oraz ciągów pieszych na terenie miasta”. Szczegóły
5 2017-06-22 08:54:31 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej WN 110 kV relacji GPZ Włocławek Południe –GPZ Włocławek Zachód na odcinku od słupa 16 do słupa 18 przy ul. Wiejskiej we Włocławku, dz. ewidencyjna nr 1/4 ark. 71 obręb 0710 Włocławek KM 71, nr 1/14 ark. 67 obręb 0670 Włocławek KM 67, nr 1/15 ark. 67 obręb 0670 Włocławek KM 67. Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.… Szczegóły
6 2017-06-21 13:24:03 Zarządzenie nr 159/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej do zużytych elementów wyposażenia placów zabaw oraz infrastruktury oświetleniowej stanowiących składniki rzeczowe majątku Gminy Miasto Włocławek . Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.… Szczegóły
7 2017-06-21 12:12:11 Podinspektor ds. komunikacji społecznej w Wydziale Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Szczegóły
8 2017-06-21 08:55:11 Decyzja na usunięcie drzew (122/dec/2017) Szczegóły
9 2017-06-21 08:50:39 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (122/wnio/2017) Szczegóły
10 2017-06-21 08:00:34 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wanny trawienia na linii patentowniczo-cynkowniczej L3 w na działce nr 30/14 obręb Włocławek KM 113 przy ul. Polnej 30-58 we Włocławku. Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.… Szczegóły
11 2017-06-21 07:46:01 Zarządzenie nr 158/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy ulicy Warszawskiej, oznaczonej jako działka nr 218/10 KM 52 o pow. 0,0144 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017r.… Szczegóły
12 2017-06-20 16:55:21 Decyzja na usunięcie drzew (121/dec/2017) Szczegóły
13 2017-06-20 16:51:41 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (121/wnio/2017) Szczegóły
14 2017-06-20 16:26:52 Zarządzenie nr 157/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Leśnej , stanowiącej część działki nr 4/17 oraz część działki nr 4/18 KM 123 o pow. 1.0180 ha przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z… Szczegóły
15 2017-06-20 16:24:13 Zarządzenie nr 156/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Polnej 87, działka nr 45/1 KM 86 o pow. 34,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z… Szczegóły
« 1 2 3 4 274 275 276 »