Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-02-23 13:40:09 Otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Włocławek” w 2018 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania w przedmiotowym zakresie. Zarządzenie Nr 48/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 lutego 2018r.w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta… Szczegóły
2 2018-02-23 13:38:41 Zarządzenie Nr 48/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Włocławek” w 2018 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania w przedmiotowym zakresie Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z… Szczegóły
3 2018-02-23 13:31:03 Zarządzenie Nr 47/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie przez organizacje pozarządowe w celu realizacji zadań gminy w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym w 2018 roku Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232 z 2018 poz.130) oraz art.13 ust.3 i… Szczegóły
4 2018-02-23 10:41:40 Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym łącznym mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. z siedzibą w Sopocie 81 – 703 Sopot, ul. Władysława IV 9 tel. (58) 740 43 01, fax. (58) 555 97 11,… Szczegóły
5 2018-02-23 10:33:02 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (37/dec/2018) Szczegóły
6 2018-02-22 13:04:10 Decyzja na usunięcie drzew (37/dec/2018) Szczegóły
7 2018-02-22 13:01:12 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (40/wnio/2018) Szczegóły
8 2018-02-21 14:03:25 Zarządzenie nr 46/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie powołania osób do składu wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego, na kadencję w latach 2018 - 2021. Na podstawie Art. 38a. ust 5 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.), zarządza się, co… Szczegóły
9 2018-02-21 13:50:31 Zarządzenie nr 45/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej, działających na terenie Miasta Włocławek Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 oraz art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769, poz.… Szczegóły
10 2018-02-21 10:40:06 Raport końcowy z procesu partycypacyjnego planowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek Szczegóły
11 2018-02-20 16:43:56 Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji Włocławka Szczegóły
12 2018-02-20 15:33:17 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ulicy Chłodnej 33 / Pustej 40 we Włocławku Doręczenie zgłoszenia Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332; tekst jednolity)* Data wpływu… Szczegóły
13 2018-02-20 15:30:56 Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW w miejscowości Włocławek” na działce o nr 4/40 obręb Kawka. (2/post/2018) Szczegóły
14 2018-02-20 14:49:33 Zarządzenie nr 44/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie: wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert nr 1 na realizację zadania publicznego w zakresie powierzania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej. Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.z 2017 r. poz.1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r.poz.130 ) oraz… Szczegóły
15 2018-02-20 12:02:33 Zarządzenie nr 43/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Na podstawie art. 109 ust.1 pkt 1 i ust. 4, art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz.… Szczegóły
« 1 2 3 4 368 369 370 »