Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-06-19 12:18:35 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ul. Planty 3/7 we Włocławku Doręczenie zgłoszenia Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202; tekst jednolity)* Data wpływu… Szczegóły
2 2019-06-19 12:15:48 Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw w ramach zadania: Budowa bibliotecznego placu zabaw przy ulicy Kościelnej 2 Szczegóły
3 2019-06-19 11:35:47 „III Włocławskie Senioralia 2019” oferta złożona przez Lokalną Grupę Działania Miasto Włocławek Uwagi do ww. oferty można składać w terminie 7 od dnia publikacji, w formie elektronicznej lub pisemnie (osobiste dostarczenie do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego, ul. Kościuszki 12, pokój… Szczegóły
4 2019-06-19 09:49:57 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ulicy P.O.W. 12, na terenie dz. nr 52/7 i 202/1 obręb Włocławek KM 52 we Włocławku. Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ulicy P.O.W. 12, na terenie dz. nr 52/7 i 202/1 obręb Włocławek KM 52 we Włocławku. Doręczenie zgłoszenia Zgłoszenie… Szczegóły
5 2019-06-19 07:47:50 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (115/wnio/2019) Szczegóły
6 2019-06-19 07:44:48 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (114/wnio/2019) Szczegóły
7 2019-06-19 07:42:16 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (113/wnio/2019) Szczegóły
8 2019-06-19 07:39:48 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (112/wnio/2019) Szczegóły
9 2019-06-19 07:37:08 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (111/wnio/2019) Szczegóły
10 2019-06-18 15:48:20 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (19/zglo/2019) Szczegóły
11 2019-06-18 15:12:52 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej S.T. Wiejska 1, linii kablowych sn – 15kV i nn – 0,4 KV oraz przebudowie linii napowietrznej nn – 0,4 kV dla zasilania pętli autobusowej i budynku socjalnego na terenie działek nr 439, 352 obręb Michelin KM 01, nr 3 obręb Włocławek KM 71, nr 6 i 1/143 obręb Włocławek KM 72/1 położonych przy ulicy Wiejskiej we Włocławku. Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, że na… Szczegóły
12 2019-06-18 13:30:25 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek zawiadamia strony, że wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku o opinię dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą” Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca   1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku art.74 ust.3… Szczegóły
13 2019-06-18 11:23:01 Zarządzenie nr 286/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania we wszystkie dni tygodnia, na terenie miasta Włocławek, w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2021 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.… Szczegóły
14 2019-06-18 11:15:06 Zarządzenie nr 285/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu ich zamieszkania we wszystkie dni tygodnia, na terenie miasta Włocławek, w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2021 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 25  ust.1, 4 i 5 ustawy… Szczegóły
15 2019-06-18 10:45:03 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą” lokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 3/51, 3/59, 3/56, 3/49 obręb Włocławek KM 114; 27/2, 26/2, 25/4, 24/14, 24/13, 22/4, 21/4, 17/4, 16, 48/4, 15/2, 11/4, 10/4, 55/4, 55/8, obręb Włocławek KM 102 na Terenach Inwestycyjnych „Papieżka” we Włocławku. Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 49, art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w… Szczegóły
« 1 2 3 4 551 552 553 »