Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-12-14 13:45:35 Uchwała Nr 17/P/2018 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Włocławek na 2019 rok Szczegóły
2 2018-12-14 13:43:21 Uchwała Nr 17/WPF/2018 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Włocławek na lata 2019-2030 Szczegóły
3 2018-12-14 13:41:14 Uchwała Nr 12/Dpr/2018 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu zakładanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Włocławek na 2019 rok Szczegóły
4 2018-12-14 12:44:02 Zarządzenie nr 365/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku na terenie Gminy Miasto Włocławek. Na podstawie art.32 ust. 1 w związku z art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2018r. poz.995, poz.1000, poz.… Szczegóły
5 2018-12-14 10:04:33 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Dostawa paliw do samochodów służbowych Urzędu Miasta Włocławek OPIK.ROU.2632.84.2018 Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11/13, 87 – 800 Włocławek NIP: 888 30 31 255 Nazwa zadania : Dostawa paliw do samochodów służbowych Urzędu Miasta Włocławek Adres… Szczegóły
6 2018-12-14 08:21:58 Zawiadomienia Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14.12.2018 r. (znak: UA.WZ.6730.56.2018) o możliwości zapoznania się przez strony z zebranym materiałem dowodowym w prowadzonym postępowaniu na wniosek „MAJSTER ATLAS KUJAWY” P. Świec Sp. J. reprezentowanej przez Panią Ewelinę Grzelakowską w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu usługowe A19 na lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr A na terenie dz. nr 15 obręb Włocławek KM 38 położonej przy ul. Rysiej 4A we Włocławku. Szczegóły
7 2018-12-14 07:41:56 Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (50/zglo/2018) Szczegóły
8 2018-12-14 07:38:17 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (49/zglo/2018) Szczegóły
9 2018-12-13 15:29:25 Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Szczegóły
10 2018-12-13 14:45:35 Otwarty konkursu ofert na realizację zadania gminy polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w roku 2019, przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej Zarządzenie nr 363/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci… Szczegóły
11 2018-12-13 14:40:06 Zarządzenie nr 364/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 „MALUCH” we Włocławku przy ulicy Sielskiej 3. Na podstawie art. 36 ust. 1  w związku z art. 92 ust. 1  pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o  samorządzie  powiatowym (Dz. U. z  2018 r. poz.… Szczegóły
12 2018-12-13 14:36:49 Zarządzenie nr 363/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w roku 2019, przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) i art. 190… Szczegóły
13 2018-12-13 14:32:29 Otwarty konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2019 w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Zarządzenie nr 362/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku… Szczegóły
14 2018-12-13 14:04:28 Zarządzenie nr 362/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2019 w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm. poz. 1000, zm. poz. 1349, zm.… Szczegóły
15 2018-12-13 10:35:58 Zarządzenie nr 361/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2018 r. poz. 995, poz.1000, poz. 1349, poz. 1432)… Szczegóły
« 1 2 3 4 483 484 485 »