Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-03-24 12:07:08 Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów na 2017 r Szczegóły
2 2017-03-24 11:08:00 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 WLO0018A - wieży wolnostojącej o wysokości całkowitej konstrukcji do 50 m n.p.t. z antenami nadawczymi i radioliniamii oraz szafami systemowymi z urządzeniami sterującymi u podstawy wieży na terenie działki nr 140/2 obręb Krzywa Góra przy ul. Toruńskiej 196 we Włocławku. Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) i art. 49 Ustawy… Szczegóły
3 2017-03-24 08:47:52 I przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy : Toruńskiej, oznaczonej jako dz. nr. 44/2 KM 29 o pow. 480,00 m2, Toruńskiej, oznaczonej jako dz. nr. 44/3 KM 29 o pow. 90,00 m2 I przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy : - ul. Toruńskiej, oznaczonej jako  dz. nr. 44/2 KM 29… Szczegóły
4 2017-03-24 08:40:31 Decyzja (45/dec/2017) Szczegóły
5 2017-03-24 08:36:26 Informacja o rozpatrzeniu wniosku złożonego przez firmę NOVOL Spółka z o.o. została wydana decyzja o warunkach zabudowy z dnia 22.03.2017r. Nr 15/2017 na budowę tacy bezodpływowej wraz z dwoma zbiornikami magazynowymi o pojemności 28 m3 każdy do przechowywania żywic rozcieńczalnikowych na potrzeby produkcji wyrobów lakierowych oraz tacy wychwytowej dla autocysterny na terenie działki nr 1/1 obręb Włocławek KM 100 położonej przy Alei Kazimierza Wielkiego 18 we Włocławku. Informacja Na podstawie art. 72 ust. 6 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania… Szczegóły
6 2017-03-24 08:21:08 I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawienia warunków zagospodarowania ich nieruchomości, na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy ŻYTNIEJ, oznaczonej jako działka nr 75/3 KM 84 o pow. 0,0096 ha. I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawienia warunków zagospodarowania ich nieruchomości,  na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy :… Szczegóły
7 2017-03-23 13:54:06 Podinspektor ds. zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi w Wydziale Gospodarki Miejskiej, Referat Gospodarki Komunalnej Szczegóły
8 2017-03-23 13:45:10 Podinspektor w Wydziale Finansów – Referat Rachunkowości Budżetowej Urzędu Szczegóły
9 2017-03-23 13:37:34 Podinspektor ds. obsługi kasy w Wydziale Finansów – Referat Rachunkowości Budżetowej Urzędu Szczegóły
10 2017-03-22 12:29:07 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. (47/wnio/2017) Szczegóły
11 2017-03-22 08:50:04 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dokumentach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy Alei Chopina 15 - 17/Okrzei 2. Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)… Szczegóły
12 2017-03-20 14:29:07 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (11/zglo/2017) Szczegóły
13 2017-03-20 09:52:50 Projekty Uchwał pod obrady XXX sesji Rady Miasta Włocławek Szczegóły
14 2017-03-20 09:45:54 Porządek obrad komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta odbywającego się 23 marca 2017 roku Posiedzenie Komisji Rady Miasta Włocławek odbędzie się w dniu  23 marca 2017r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek w sali nr 302. Porządek obrad : 1. Otwarcie obrad… Szczegóły
15 2017-03-20 09:40:50 Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta Rady Miasta odbędzie się w dniu 23 marca br. o godzinie 13:00 w sali nr 302 Urzędu Miasta przy ul. Zielony Rynek 11/13. Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta Rady Miasta odbędzie się w  dniu 23 marca br. o godzinie 13:00 w sali nr 302 Urzędu Miasta przy ul. Zielony Rynek 11/13. Szczegóły
« 1 2 3 4 237 238 239 »