Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-10-17 11:30:01 Projekty Uchwał pod obrady XXXIV sesji Rady Miasta Włocławek Szczegóły
2 2017-10-17 10:52:47 Zarządzenie nr 271/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r., poz. 446, poz. 1579,z 2017r., poz. 1948, poz.… Szczegóły
3 2017-10-17 10:24:03 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości , stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy ul. Żelazne Wody 76, oznaczonej jako działka nr 128 KM 106 o pow. 15,00 m2 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości , stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy ul.  Żelazne Wody 76, oznaczonej jako działka nr 128 KM 106… Szczegóły
4 2017-10-17 10:01:07 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zmianę sposobu użytkowania budynku hotelowego na Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 tekst jednolity) zawiadamiam, że na wniosek… Szczegóły
5 2017-10-17 09:53:17 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn63 PE wraz z przyłączami gazowymi dn32 PE do budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej na terenie działek nr 77, 106/11, 71/104, 71/105, 71/108, 102, 100, 98, 97/9, 97/10, 106/8, 71/97, 71/90, 71/63, 71/62, 71/91, 86/5, 87, 86/6, 42/2, 41/1, 43/2, 40/1, 84, 85, 107, 71/42, 71/30, 71/29, 80, 71/23, 71/134, 71/133, 106/3, 71/154, 106/4, 71/155, 71/15, 71/35, 76, 74, 22/1, 23/2, 6, 4, 3, 2, 105, 101, 71/98, 71/99, 71/66, 97/1, 91, 92/3, 78, 71/55, 82, 81, 71/32, 71/135, 71/27, 71/24, 71/19, 71/18 obręb Włocławek KM 7/2, nr 1/5, 1/6, 58, 66 obręb Włocławek KM 1, nr 26 obręb Włocławek KM 7/1 przy ul. Kwiatowej, Jałowcowej, Krokusowej, Bławatkowej, Stokrotkowej, Zawilcowej, Jemiołowej, Jaśminowej, Tarninowej i Wrzosowej we Włocławku, zawiadamiam, że w dniu 16 października 2017 roku pełnomocnik Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy Pan Piotr Brzeziński rozszerzył teren inwestycji o działkę nr 71/109 obręb Włocławek KM 7/2 położoną przy ul. Bławatkowej 1 we Włocławku. Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 tekst jednolity), w związku z prowadzonym postępowaniem… Szczegóły
6 2017-10-16 15:29:10 Porządek obrad XXXIV sesji Rady Miasta Włocławek W dniu 24 października 2017 r. o godzinie 900 w sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek przy ul. Zielony Rynek 11/13 odbędą się obrady XXXIV sesji Rady Miasta Włocławek. Porządek… Szczegóły
7 2017-10-16 15:24:34 W dniu 24 października 2017 r. o godzinie 9:00 w sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek przy ul. Zielony Rynek 11/13 odbędą się obrady XXXIV sesji Rady Miasta Włocławek. W dniu 24 października 2017 r. o godzinie 900 w sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek przy ul. Zielony Rynek 11/13 odbędą się obrady XXXIV sesji Rady Miasta Włocławek. Szczegóły
8 2017-10-16 11:19:03 Budowa przytuliska dla kotów w ramach działalności Schroniska dla Zwierząt - zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – IV postępowanie Szczegóły
9 2017-10-13 13:28:56 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (211/dec/2017) Szczegóły
10 2017-10-13 13:11:20 Zarządzenie nr 270/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018”. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2017r poz. 1875), art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia2003r. o… Szczegóły
11 2017-10-12 13:57:09 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (210/wnio/2017) Szczegóły
12 2017-10-12 13:53:58 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (209/wnio/2017) Szczegóły
13 2017-10-12 10:29:09 Obwieszczenie z dnia 12 października 2017 roku Prezydent Miasta Włocławek zawiadamiam o wniesionym odwołaniu od decyzji Prezydenta Miasta Włocławek Nr 323/2017 z dnia 20 września 2017 roku (znak: UA.AB.6740.462.2017) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Płockiej na odcinku od ulicy Teligi do Ronda Ks. J. Popiełuszki, w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w ramach zadania pn.: „Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych” we Włocławku. Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 tekst jednolity), zawiadamiam o wniesionym odwołaniu od decyzji Prezydenta Miasta Włocławek Nr 323/2017 z dnia… Szczegóły
14 2017-10-12 10:04:10 Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 28 dz. nr 38/21 KM 111/2 Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 201r., poz. 1257) w związku z art. 83a ustawy z… Szczegóły
15 2017-10-12 08:34:26 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Hożej 12/14. Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 83a… Szczegóły
« 1 2 3 4 313 314 315 »