Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-05-23 16:10:38 Podinspektor ds. organizacyjnych w Wydziale Organizacyjno – Prawnym i Kadr Szczegóły
2 2017-05-23 13:27:06 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (79/dec/2017) Szczegóły
3 2017-05-23 13:24:33 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (78/dec/2017) Szczegóły
4 2017-05-23 13:22:36 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (77/dec/2017) Szczegóły
5 2017-05-23 12:49:18 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dokumentach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy Alei Chopina 16/26/ Traugutta 29. Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23… Szczegóły
6 2017-05-23 08:45:00 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do produkcji bezpostaciowej wytrąconej krzemionki, obejmującej budowę obiektu rozdrabniania szklistego krzemianu sodu, zbiornika buforowego z tacą wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie położonym we Włocławku na działce nr 22/1 obręb Azoty ( ul. Toruńska 380) i na działce nr 19/5 obręb Azoty ( ul. Toruńska 382 ). Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska… Szczegóły
7 2017-05-23 08:36:47 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (76/dec/2017) Szczegóły
8 2017-05-22 15:02:48 Magdalena Makowiecka - Urząd Miasta Włocławek - Dyrektor Wydziału Gospodarowania Komunalnym Szczegóły
9 2017-05-22 14:34:17 Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina we Włocławku - II postępowanie Szczegóły
10 2017-05-22 14:07:25 Decyzja (75/dec/2017) Szczegóły
11 2017-05-22 14:03:57 Informacja Prezydent Miasta Włocławek o rozpatrzeniu wniosku złożonego przez firmę NOVOL Spółka z o. o. została wydana decyzja o warunkach zabudowy z dnia 22.05.2017 r. Nr 32/2017 na rozbudowę budynku przemysłowego nr 18 (rozbudowa instalacji szkoleniowo – laboratoryjnej) na terenie działki nr 1/1 obręb Włocławek KM 100 położonej przy Alei Kazimierza Wielkiego 18 we Włocławku. Informacja Na podstawie art. 72 ust. 6 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania… Szczegóły
12 2017-05-22 13:32:25 Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Spółka z o.o. Spółka z o.o. 87-800 Włocławek ul. Toruńska 148 Do dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym Spółka działa pod firmą „Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. w organizacji”. Prezes Zarządu: Ewa… Szczegóły
13 2017-05-22 12:40:27 Budowa, rozbudowa i adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo-wychowawczych (14-stki) – z podziałem na dwa zadania Szczegóły
14 2017-05-22 10:39:24 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ulicy Bukowej 24 we Włocławku. Doręczenie zgłoszenia Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U.2016r.290)* Data wpływu do… Szczegóły
15 2017-05-22 07:40:59 I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste n/w nieruchomości gruntowej, na okres 99 lat, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy : CIASNEJ 36, działka nr 167 KM 81 o pow. 0,0206 ha. I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste n/w nieruchomości gruntowej, na okres 99 lat, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy : - CIASNEJ 36,… Szczegóły
« 1 2 3 4 259 260 261 »