Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-07-07 16:24:24 Katarzyna Kaczorowska – MOPR – Inspektor Szczegóły
2 2020-07-07 16:19:15 Małgorzata Skowrońska - Urząd Miasta Włocławek - Wydział Komunikacji - Podinspektor Szczegóły
3 2020-07-07 15:36:25 Wniosek o wydanie decyzji (54/wnio/2020) Szczegóły
4 2020-07-07 15:32:52 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (53/wnio/2020) Szczegóły
5 2020-07-07 14:59:00 Zarządzenie Nr 227/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 7 ust. 4 ustawy z dnia… Szczegóły
6 2020-07-07 14:47:35 Zarządzenie Nr 225/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 1 lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2020 r. poz. 713 ),  art.… Szczegóły
7 2020-07-07 13:43:44 Zarządzenie Nr 224/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Komarowej 1, działka nr 58/2 (Michelin KM 07) o pow. 250,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) i art. 13 ust. 1… Szczegóły
8 2020-07-07 11:19:13 Zgłoszenie budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kraszewskiego we Włocławku Doręczenie zgłoszenia Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186; z późn. zm.)* Data… Szczegóły
9 2020-07-06 13:36:13 Inspektor ds. zmiany imienia i nazwiska w Urzędzie Stanu Cywilnego Szczegóły
10 2020-07-06 13:24:34 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie konstrukcji zabezpieczenia skarpy i istniejącej infrastruktury technicznej w ramach przebudowy ulicy Suszyckiej na odcinku od ul. Podmokłej do ul. Górzystej w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa dróg gminnych” przy ul. Suszyckiej na terenie działek nr 121/1, 23/1, 25/3, 25/5, 26/1 obręb Włocławek KM 11 we Włocławku. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) i art. 49 ustawy… Szczegóły
11 2020-07-06 13:17:00 Wniosek (52/wnio/2020) Szczegóły
12 2020-07-06 13:12:28 Remont istniejącego boiska wielofunkcyjnego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Budowlanych Szczegóły
13 2020-07-06 12:56:40 Zarządzenie Nr 223/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku Na podstawie art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2019 poz. 688, poz. 1570, z 2020 poz. 284), §2 ust. 1… Szczegóły
14 2020-07-06 12:42:46 Otwarty konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Włocławek” w 2020 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania w przedmiotowym zakresie. Zarządzenie Nr 222/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 lipca 2020 r.w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)… Szczegóły
15 2020-07-06 12:36:32 Zarządzenie Nr 222/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 lipca 2020 r.w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Włocławek” w 2020 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania w przedmiotowym zakresie. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.… Szczegóły
« 1 2 3 4 602 603 604 »