Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-10-16 16:44:10 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Zamieszczenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość, ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych. GMK.N.6812.311.2018 Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek,Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym ul. Zielony Rynek 11/13, 87 – 800 Włocławek NIP: 888 30 31 255 Nazwa zadania : Zamieszczenie w prasie… Szczegóły
2 2018-10-16 14:08:45 Informacja na temat zmiany granic obwodów oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych W ramach zmian organizacyjnych włączono ulicę: Nad Zalewem i Uskok, które znajdowały się w granicach obwodu głosowania nr 14 mieszczącego się  w Zespole Szkół Nr 11 przy ul. Papieżka  89… Szczegóły
3 2018-10-16 09:51:55 Zarządzenie nr 285/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 października 2018 r. w sprawie powołania zespołu konsultacyjnego ds. opracowania założeń dla zabezpieczenia zadania własnego gminy polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych z wykorzystaniem majątku spółki PGK Saniko sp. z o.o. – RZUOK w Machnaczu – koncepcja rozwoju. Na podstawie art7 ust.1 pkt.3 i art.33 ust.1 i ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 poz.994, poz.1000, poz.1349 i poz.1432) zarządza się, co… Szczegóły
4 2018-10-16 07:52:55 Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 108 "Darzbór" we Włocławku Szczegóły
5 2018-10-15 15:05:27 Dostawa 20 szt. ławek o wymiarach(+/- 5cm): wys. 80cm, szer. 50cm dł. 230cm Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13, 87 – 800 Włocławek NIP: 888 30 31 255, REGON: 910866910 Nazwa zadania : Przedmiot zamówienia stanowi dostawa 20 szt. ławek o wymiarach(+/- 5cm): wys. 80cm, szer.… Szczegóły
6 2018-10-15 14:59:52 Inspektor ds. infrastruktury drogowej w Wydziale Gospodarki Miejskiej Szczegóły
7 2018-10-15 14:53:10 Zarządzenie nr 286/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 października 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4a i art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r.… Szczegóły
8 2018-10-15 12:55:54 Uchwała Nr 18/I/2018 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 września 2018 roku wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Włocławek za pierwsze półrocze 2018 roku. Szczegóły
9 2018-10-15 09:06:04 Zarządzenie nr 284/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie miasta Włocławek, dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców, w okresie od 1 listopada 2018 roku do 31 października 2020 roku Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) art. 25… Szczegóły
10 2018-10-15 08:18:15 Porządek obrad komisji Porządku Prawnego i Publicznego odbywających się 16 października 2018 roku Posiedzenie Komisji Rady Miasta Włocławek odbędzie się w dniu 16 października 2018r. o godz. 8.30 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek sala nr 20. Proponowany porządek obrad: Sprawy organizacyjne: • otwarcie… Szczegóły
11 2018-10-12 12:56:06 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Zamieszczenie w dniu 29 października 2018 r. (poniedziałek) w prasie wydawanej codziennie od poniedziałku do piątku oraz o zasięgu regionalnym (teren województwa kujawsko-pomorskiego) ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek UA.2151.30.2018 Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek,, Wydział Urbanistyki i Architektury ,ul. Zielony Rynek 11/13, 87 – 800 Włocławek NIP: 888 30 31 255 Nazwa zadania :  Zamieszczenie w… Szczegóły
12 2018-10-12 11:27:42 Podinspektora ds. windykacji należności niepodatkowych, prowadzenia rejonów egzekucyjnych oraz ds. administracyjnych w Wydziale Windykacji i Egzekucji Szczegóły
13 2018-10-12 10:51:49 Podinspektor ds. obsługi Rady Miasta w Biurze Rady Miasta Szczegóły
14 2018-10-12 10:21:50 Zarządzenie nr 283/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 października 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) zarządza się, co następuje: §1. Nadaje się Regulamin… Szczegóły
15 2018-10-12 10:04:32 Zarządzenie nr 282/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z  2018 r. poz.. 754, poz. 1000, poz. 1225, poz. 1238, poz. 1282, poz.… Szczegóły
« 1 2 3 4 461 462 463 »