Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-02-18 13:38:33 Zarządzenie Nr 79/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz.… Szczegóły
2 2019-02-18 10:58:05 Zarządzenie Nr 78/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku, oznaczonej jako: działka nr 4/59 obręb Kawka o pow. 0,5000 ha, usytuowana przy ul. Zalesie, działka nr 4/60 obręb Kawka o pow. 0,9850 ha, usytuowana przy ul. Zalesie, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i… Szczegóły
3 2019-02-18 10:37:05 Wniosek o wydanie decyzji (18/wnio/2019) Szczegóły
4 2019-02-18 10:25:16 Zarządzenie Nr 77/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 9/4 o powierzchni 0,0394 ha w obrębie Włocławek KM 78, położonej we Włocławku przy ul. Kruszyńskiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz.… Szczegóły
5 2019-02-18 10:20:57 Zarządzenie Nr 76/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odwołania członka Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku Na podstawie art. 6a ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2018 r., poz. 511 z… Szczegóły
6 2019-02-18 10:15:56 Zarządzenie Nr 75/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie: wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych wniosków złożonych w otwartym konkursie nr 1 na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Włocławek w roku 2019 Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994, poz.1000, poz.1349, poz. 1432,poz.2500) art. 27… Szczegóły
7 2019-02-18 09:35:38 Zarządzenie nr 74/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku 1. ul. Al. Chopina , stanowiącej część dz. nr 71/101 (Włocławek KM 51) 2. ul. Al. Chopina , stanowiącej część dz. nr 71/94 (Włocławek KM 51) 3. ul. Armii Krajowej,… Szczegóły
8 2019-02-15 14:02:51 Zarządzenie nr 73/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie przez organizacje pozarządowe w celu realizacji zadań gminy w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym w 2019 roku. Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1394, poz. 1432, poz. 2500)) oraz… Szczegóły
9 2019-02-15 13:32:58 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (21/dec/2019) Szczegóły
10 2019-02-15 13:29:37 Wniosek (17/wnio/2019) Szczegóły
11 2019-02-15 13:22:25 Obwieszczenie Prezydent Miasta Włocławek zawiadamia strony, że wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn. Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych ( adaptacja budynków nr 1,2,3, 4, 6 i 11 – głównego kompleksu szpitalnego) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku przy ul. Wienieckiej 49 ( dz. nr 2/1, 2/32, 2/33 obręb Włocławek KM 124/1 ). Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca   1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku art.74 ust.3… Szczegóły
12 2019-02-15 12:44:15 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych ( adaptacja budynków nr 1, 2, 3, 4, 6 i 11 – głównego kompleksu szpitalnego ) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku przy ul. Wienieckiej 49 ( dz. nr 2/1, 2/32, 2/33 obręb Włocławek KM 124/1 ) Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 49, art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w… Szczegóły
13 2019-02-15 11:24:29 Zarządzenie nr 72/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 i 4, art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn.… Szczegóły
14 2019-02-15 10:42:31 Inspektor w Wydziale Organizacyjno – Prawnym i Kadr Szczegóły
15 2019-02-15 07:51:17 Organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń podnoszących umiejętności praktyczne i kompetencje zawodowe dla uczestników projektu pn. „Włocławek Zawodowo” z podziałem na 27 zadań Nazwa postępowania: Organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń podnoszących umiejętności praktyczne i kompetencje zawodowe dla uczestników projektu pn. „Włocławek Zawodowo” z podziałem na 27 zadań Podmiot udostępniający: Gmina Miasto Włocławek – Urząd… Szczegóły
« 1 2 3 4 505 506 507 »