Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
16 2018-01-17 10:39:16 Zarządzenie nr 14/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w roku 2018, przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) i art. 190 w związku z… Szczegóły
17 2018-01-17 10:36:29 Zarządzenie nr 13/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazów, obejmujących 16 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Na podstawie art. 30 ust. i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) i… Szczegóły
18 2018-01-17 10:07:31 Obwieszczenie o zmianie decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Chemików 9/13, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 13/14 KM 33, obręb Włocławek Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257 tj..) w związku  z art. 83a… Szczegóły
19 2018-01-17 10:06:20 Obwieszczenie o zmianie decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Budowlanych 8, ul. Chemików 15/17, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 13/13 KM 33, obręb Włocławek Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w związku z… Szczegóły
20 2018-01-17 09:15:07 Zarządzenie nr 8/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie sporządzania informacji o stanie mienia Miasta Włocławek. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875… Szczegóły
21 2018-01-17 08:37:31 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (19/wnio/2018) Szczegóły
22 2018-01-17 08:18:34 Obwieszczenia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego kablowego w ulicy Sasankowej na terenie działek nr 43 i 22/6 obręb Włocławek KM 6 położonych we Włocławku. Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) i art.… Szczegóły
23 2018-01-16 15:38:15 Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Miasto Włocławek z podziałem na 2 zadania Szczegóły
24 2018-01-16 15:24:41 Zarządzenie nr 12/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Kilińskiego 16, część działki nr 18/2 KM 45 o pow. 316,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) i art. 13 ust. 1… Szczegóły
25 2018-01-16 14:43:41 Podinspektor ds. materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji i Kartografii Szczegóły
26 2018-01-16 13:06:06 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (8/dec/2018) Szczegóły
27 2018-01-16 10:45:19 Nabór wniosków podmiotów o dofinansowanie usuwania wyrobów azbestowych ze środków WFOŚiGW w Toruniu Ogłoszenie o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie miasta Włocławek przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej… Szczegóły
28 2018-01-15 07:59:57 Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Handlowego we Włocławku przy ul. Kapitulnej i Długiej” Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 j.t.), w związku z… Szczegóły
29 2018-01-15 07:56:59 Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (18/wnio/2018) Szczegóły
30 2018-01-12 13:42:22 Zarządzenie Nr 11/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Na podstawie art. 109 ust.1 pkt 1 i ust. 4, art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz.… Szczegóły
« 1 2 3 4 5 355 356 357 »