Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
31 2018-07-10 09:10:22 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ul. Piekarskiej 15 we Włocławku Doręczenie zgłoszenia Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202; tekst jednolity)* Data wpływu… Szczegóły
32 2018-07-10 08:10:54 Podinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej w Wydziale Rozwoju Miasta, Referat Ewidencji Gospodarczej Szczegóły
33 2018-07-10 07:36:02 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Żytniej 76. Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w związku z… Szczegóły
34 2018-07-09 15:03:52 Zarządzenie nr 192/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2018 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000),… Szczegóły
35 2018-07-09 14:08:34 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Zamieszczenie w dniu 01 sierpnia 2018r. (środa) w prasie wydawanej codziennie od poniedziałku do piątku oraz o zasięgu regionalnym (teren województwa kujawsko-pomorskiego) ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic: Kościuszki, Okrzei, Wroniej, Al. Chopina, Warszawskiej. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych oraz modułu obrazkowego. Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek,Wydział Urbanistyki i Architektury ul. Zielony Rynek 11/13, 87 – 800 Włocławek NIP: 888 30 31 255 Nazwa zadania : Zamieszczenie w dniu… Szczegóły
36 2018-07-09 13:27:54 Inspektor ds. obsługi sekretariatu w Wydziale Gospodarki Miejskiej Szczegóły
37 2018-07-09 12:08:02 Zarządzenie nr 191/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie przekształcenia na tymczasowe pomieszczenia lokali socjalnych położonych we Włocławku przy ul. Biskupiej 11 m.14 oraz ul. Wienieckiej 42 m. 27, 28. Na  podstawie  art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3  ustawy  z  dnia  8  marca  1990 r.  o  samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000),… Szczegóły
38 2018-07-09 09:57:36 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (119/dec/2018) Szczegóły
39 2018-07-09 09:34:42 Otwarty konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia, zamieszkałych na terenie miasta Włocławek” w 2018 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania . Zarządzenie nr 189/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla… Szczegóły
40 2018-07-09 08:33:23 Zarządzenie nr 190/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4a i art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r.… Szczegóły
41 2018-07-09 08:28:05 Zarządzenie nr 189/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia, zamieszkałych na terenie miasta Włocławek” w 2018 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania . Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z… Szczegóły
42 2018-07-06 13:29:52 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Dostawa papieru kserograficznego, format A-4 Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11/13, 87 – 800 Włocławek NIP: 888 30 31 255 Nazwa zadania : Dostawa papieru kserograficznego, format A-4 Adres… Szczegóły
43 2018-07-06 12:00:42 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego – „Prowadzenie kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 we Włocławku”. Zarządzenie nr 188/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności… Szczegóły
44 2018-07-06 11:04:36 Wybory uzupełniające ławników W związku z wystąpieniem Wiceprezesa Sądu Okręgowego we Włocławku, Rada Miasta Włocławek rozpoczęła procedurę wyboru ławników do Sądu Okręgowego we Włocławku – w liczbie 13 ławników. Kandydatów na ławników mogą… Szczegóły
45 2018-07-06 10:51:24 Zarządzenie nr 188/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego - „Prowadzenie kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 we Włocławku”. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz.1000) oraz art. 4 ust.1 pkt 13… Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 427 428 429 »