Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
5311 2016-07-14 14:30:48 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (308/dec/2016) Szczegóły
5312 2016-07-14 14:28:11 Zarządzenie nr 216/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 lipca 2016 r w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446), art. 32 ust. 1… Szczegóły
5313 2016-07-14 13:21:02 Uchwała nr XXII/91/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
5314 2016-07-14 13:18:06 Uchwała nr XXII/90/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Szczegóły
5315 2016-07-14 13:11:17 Uchwała nr XXII/89/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
5316 2016-07-14 13:06:50 Uchwała nr XXII/88/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
5317 2016-07-14 12:59:42 Uchwała nr XXII/87/2016 Rady Miasta Włocławek zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z dokumentami towarzyszącymi dla Gminy Miasto Włocławek” Szczegóły
5318 2016-07-14 12:29:51 Zarządzenie nr 215/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 lipca 2016 r zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na  podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446) i art. 4¹  ust.3 ustawy z dnia 26… Szczegóły
5319 2016-07-14 12:25:10 Zarządzenie nr 214/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 lipca 2016 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemu i Łagodzenia Skutków Bezdomności na lata 2016 –2020”. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003… Szczegóły
5320 2016-07-14 11:01:14 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (4/proj/2016) Szczegóły
5321 2016-07-14 10:57:32 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (4/prog/2016) Szczegóły
5322 2016-07-14 09:09:06 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (333/wnio/2016) Szczegóły
5323 2016-07-14 07:49:29 Obwieszczenie o zmianie decyzji na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wesołej 10 - 12, oznaczonej w ewidencji gruntów dz.nr 116/139, 3/235 KM 32 Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r., poz. 23 tj.) zawiadamia o zmianie ostatecznej decyzji Prezydenta… Szczegóły
5324 2016-07-14 07:47:45 Obwieszczenie o zmianie decyzji na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wesołej 14 - 16, oznaczonej w ewidencji gruntów dz.nr 116/119, 3/222 KM 32. Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r., poz. 23 tj.) zawiadamia o zmianie ostatecznej decyzji Prezydenta… Szczegóły
5325 2016-07-14 07:41:34 Obwieszczenie o zmianie decyzji na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Rajskiej 4 - 6, oznaczonej w ewidencji gruntów dz.nr 116/108 KM 32. Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r., poz. 23 tj.) zawiadamia o zmianie ostatecznej decyzji Prezydenta… Szczegóły
« 1 2 3 352 353 354 355 356 357 358 483 484 485 »