„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla 5 włocławskich zespołów szkół zawodowych uczestniczących w projekcie pn. „Włocławek Zawodowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.3 Kształcenie zawodowe, nr projektu RPKP.10.02.03-04-0003/17-00 realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek”

  • Status zamówienia Rozstrzygnięty
  • Rodzaj zamówienia publicznego Dostawy
  • Zamawiający Gmina Miasto Włocławek
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 -2020
  • Data ogłoszenia 31.10.2019
  • Data składania ofert 12.11.2019
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 12.11.2019
  • Godzina otwarcia ofert 10:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Miasta Włocławek Zielony Rynek 11/13 87-800 Włocławek Biuro Obsługi Mieszkańców - stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej Prezydenta Miasta Włocławek.
  • Numer UZP/TED 617226-N-2019
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian