Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Usuwanie i przechowywanie pojazdów wszystkich typów z wyłączeniem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne oraz przekazywanie, na wniosek Zamawiającego, do recyklingu pojazdów porzuconych, usuwanych z dróg leżących na terenie miasta Włocławek

Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek
ul. Zielony Rynek 11/13, 87 – 800 Włocławek NIP: 888 30 31 255

Nazwa zadania : W zakres usług będących przedmiotem zamówienia wchodzi usuwanie i przechowywanie pojazdów wszystkich typów z wyłączeniem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne oraz przekazywanie, na wniosek Zamawiającego, do recyklingu pojazdów porzuconych, usuwanych z dróg leżących na terenie miasta Włocławek w trybie art. 50a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 ze zm.). Usunięcie pojazdu z drogi odbywać się będzie zgodnie z zasadami sztuki i przy ścisłym przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa i przepisów prawa. Co najmniej będziemy mieli  do czynienia z holowaniem, o którym mowa w art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.), to jest holowaniem pojazdu w sposób wykluczający potrzebę kierowania nim lub użycia hamulców (np. gdy unieruchomione są koła pędne i spoczywają na urządzeniu holowniczym). Do holowania pojazdów winien być wykorzystywany sprzęt specjalistyczny przeznaczony do tego rodzaju zadań z uwzględnieniem zasady, iż rzeczywista masa całkowita pojazdu holowanego nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu holującego. Przechowywanie pojazdów winno się odbywać na parkingu strzeżonym, odpowiednio ogrodzonym, oświetlonym oraz monitorowanym. Pojazdy uszkodzone winny być zabezpieczone w sposób niezagrażający środowisku, a jednocześnie tak, by ich stan nie ulegał znacznemu pogorszeniu poprzez parkowanie. Parking winien posiadać odpowiednią liczbę miejsc, która pozwoli na swobodne przechowywanie powierzonej liczby pojazdów.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wloclawek.pl

Telefon: (54) 414 41 72

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian