Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu i konserwacji urządzeń stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek służących do oświetlenia ulic i iluminacji obiektów. DT.7021.15.1.2019

Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek
ul. Zielony Rynek 11/13, 87 – 800 Włocławek NIP: 888 30 31 255

Nazwa zadania inwestycyjnego:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu i konserwacji urządzeń stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek służących do oświetlenia ulic i iluminacji obiektów. Obejmuje wszystkie niezbędne czynności eksploatacyjne i konserwacyjne oraz planowane prace konserwacyjne w celu zapewnienia prawidłowej i bezawaryjnej pracy wszystkich urządzeń oświetlenia drogowego i iluminacji objętych utrzymaniem. Szczegółowy zakres wykonania usługi przedstawia projekt umowy jako załącznik do zapytania.

Struktura ilości opraw: 2534 szt. w tym:

  1. Oświetlenie uliczne 2262 szt.
  2. Iluminacje obiektów 272 szt.

Ww. urządzenia stanowią własność Gminy Miasto Włocławek i są niezależnymi wydzielonymi obwodami z niezależnym zasilaniem i szafką oświetleniową.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wloclawek.pl

Adres e-mail: kzielinski[at]um[dot]wloclawek[dot]pl

Telefon: (54) 414 41 11

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian