Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Nazwa zadania: wybór kadry zarządzającej projektu pn. „Włocławek Zawodowo” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.3 Kształcenie zawodowe, w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-091/17 przez Gminę Miasto Włocławek z podziałem na 9 zadań -na okres od dnia zawarcia umowy do 31 maja 2018 r.

Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek
ul. Zielony Rynek 11/13, 87 – 800 Włocławek NIP: 888 30 31 255, REGON: 910866910

Nazwa zadania inwestycyjnego: wybór kadry zarządzającej projektu pn. „Włocławek Zawodowo” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.3 Kształcenie zawodowe, w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-091/17  przez Gminę Miasto Włocławek z podziałem na 9 zadań -na okres od dnia zawarcia umowy do 31 maja 2018 r.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wloclawek.pl

Adres e-mail: edukacja[at]um[dot]wloclawek[dot]pl; drusinek[at]um[dot]wloclawek[dot]pl

Telefon: (54) 414 44 63

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian