Zarządzenie Nr 10/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości średniego kosztu dochodzenia należności cywilnoprawnych ponoszonego przez Gminę Miasto Włocławek jak również przez jej jednostki organizacyjne

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2017r., poz. 1875, poz.2232) i art. 32b ust.1 i ust.2 pkt. 2 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1868) w związku z § 4 Uchwały Nr XXXVI/174/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty albo rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Włocławek jak również jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do tego uprawnionego (Dziennik Urzędowy  Województwa  Kujawsko-Pomorskiego, poz. 5085),

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość średniego kosztu dochodzenia należności cywilnoprawnych na poziomie 98,40 zł ponoszonego przez Gminę Miasto Włocławek  jak również przez jej jednostki  organizacyjne.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Włocławek.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek .

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian