Zarządzenie nr 105/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 i 4, art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z roku 2017, poz. 1875 z późn. zm), art. 44 i 47 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017, poz.2077 z późn. zm.).

 zarządza się , co następuje:

§1. W zarządzeniu Nr 204/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 sierpnia 2017r. wprowadza się następujące zmiany:

1)w §1 dodaje się  ust 4 – 6, w brzmieniu:

„4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta może podjąć decyzję o odstąpieniu od stosowania Zarządzenia, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.

5. Udzielenie zamówienia w przypadku, o którym mowa w ust. 4, dokumentuje się w postaci notatki służbowej, podlegającej zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Włocławek. W notatce służbowej należy wskazać przedmiot zamówienia, okoliczności uzasadniające odstąpienie od stosowania Zarządzenia oraz wartość zamówienia ustaloną zgodnie z § 5. Notatka wymaga akceptacji Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego pracę komórki organizacyjnej.

6.Udzielenie zamówienia w przypadku, o którym mowa w ust. 4, nie zwalnia od stosowania zasad dokonywania wydatków wynikających z innych aktów prawnych, w szczególności dotyczących finansów publicznych, a także wytycznych wynikających z przepisów prawnych i dokumentów określających sposób udzielania zamówień współfinansowanych ze środków europejskich lub innych mechanizmów finansowych.”

2) w §5 ust. 1 wyrazy „z zastrzeżeniem § ust. 2.” Zastępuje się wyrazami „z zastrzeżeniem § 7 ust. 2.”.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierującym komórkami organizacyjnymi.

§3.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian