Zarządzenie nr 106/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek.

Na podstawie art. 109 ust.1 pkt 1 i ust. 4, art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 121).

zarządza się, co następuje:

§1. Nie wykonuje się prawa pierwokupu przysługującego Gminie Miasto Włocławek w stosunku

do nieruchomości położonej we Włocławku przy ulicy Zbiegniewskiej 67, oznaczonej numerami działek 171/21 i 171/22 o łącznej pow. 0,0026 ha (Włocławek KM 69), będącej przedmiotem warunkowej umowy sprzedaży Rep. A Nr 3471/2018 z dnia 21 marca 2018 r. zawartej przed Notariuszem Iwoną Walter w Kancelarii Notarialnej we Włocławku.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem  Komunalnym.

§3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta do spraw gospodarki miejskiej.

§4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian