Zarządzenie Nr 107/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania składu osobowego Kapituły Nagród opiniującej wnioski o przyznanie dorocznych nagród Prezydenta Miasta Włocławek w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2016 roku

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) § 5 oraz Uchwały Nr XXX/12/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Prezydenta Miasta Włocławek za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury  (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r. poz.1236),

zarządza się, co następuje:

§1. Powołuje się Kapitułę Nagród zwaną dalej „Kapitułą” do dokonania oceny wniosków o przyznanie dorocznych nagród Prezydenta Miasta Włocławek w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury  w składzie:

1.Pani Angelika Żychlewicz, dyrektor Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej – przewodnicząca Kapituły.
2.Pani Aleksandra Kulińska, kierownik Referatu Kultury  – członek Kapituły.
3.Pan Krystian Łuczak, przewodniczący Komisji Kultury i Sportu RM – członek Kapituły.
4.Pani Agnieszka Chmielewska – przedstawiciel Komisji Kultury i Sportu RM – członek Kapituły.
5.Pani Lidia Piechocka – Witczak, dyrektor Centrum Kultury „Browar B.” – członek Kapituły.
6.Pani Elżbieta Zaborowska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej – członek Kapituły.
7.Pani Małgorzata Jabłońska, dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej – członek Kapituły.
8.Pan Jan Polak, dyrektor Teatru Impresaryjnego – członek Kapituły.
9.Pan Maciej Mielczarski, kierownik ZPiT „Kujawy”, laureat nagrody głównej z roku ubiegłego – członek Kapituły.

§2. Kapituła pracuje zgodnie z regulaminem pracy Kapituły Nagród do dokonania oceny wniosków o przyznanie dorocznych nagród Prezydenta Miasta Włocławek w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3. Traci moc Zarządzenie Nr 114/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania składu osobowego Kapituły Nagród opiniującej wnioski o przyznanie dorocznych nagród Prezydenta Miasta Włocławek w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Włocławek.

§5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Prezydent Miasta Włocławek.

§6.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian