Zarządzenie nr 107/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek.

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4a i art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 121), w związku z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U z 2017 r. poz. 1023, poz. 1529 i poz. 1566) i § 2 uchwały nr XXX/44/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Włocławek (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2017 r. poz. 1552).

zarządza się, co następuje:

§1. Nie wykonuje się przysługującego Gminie Miasto Włocławek prawa pierwokupu w stosunku do lokalu niemieszkalnego nr 1, składającego się z sali sprzedaży, pomieszczenia magazynowego, pomieszczenia biurowego, wc oraz korytarza o powierzchni użytkowej 61,50 m2 stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z przynależnym do tego lokalu udziałem wynoszącym 60/1000 części we własności części wspólnych budynku i urządzeń nie służących do wyłącznego użytku właścicielom poszczególnych lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu, położonego we Włocławku przy ulicy Cyganka 22, oznaczonego numerem działki 89/9 o pow. 0,0502 ha (Włocławek KM 46), będącego przedmiotem warunkowej umowy sprzedaży Rep. A Nr 472/2018 z dnia
24 marca 2018 r. zawartej przed Notariuszem Aleksandrą Kopacz w Kancelarii Notarialnej we Włocławku.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta do spraw gospodarki miejskiej.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian