Zarządzenie nr 111/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2016r. poz. 446, poz. 1579, 1948, z 2017r. poz. 730) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490),

zarządzam, co następuje:

§1 1. Powołuję komisję przetargową zwaną dalej „Komisją” w składzie :

Przewodniczący:  Magdalena Makowiecka

Członkowie: Janusz Tyrała, Iwona Bieńkowska , Anna Graczykowska, Aleksandra Kiełbasa

2. Celem komisji jest przeprowadzenie I przetargu ustnego nieograniczonego, celem oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Ciasnej 36, działka nr 167 KM 81 o pow. 0,0206 ha.

§2 Komisja w postępowaniu, o którym mowa w § 1 ma obowiązek stosować przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. z 2014r., poz. 1490 ).

§3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta do spraw gospodarki.

§4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§5 Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian