Zarządzenie nr 111/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego wydzierżawienia na okres trzech lat części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

zarządza się, co następuje:

§1. Powołuje się Komisję przetargową zwaną dalej „Komisją” w składzie.

Przewodnicząca: Magdalena Stefanowska

Członkowie: Joanna Gałka, Aleksandra Kiełbasa ,Katarzyna Laszuk, Katarzyna Szychowska.

Celem prac Komisji jest przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie na okres trzech lat, części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy :

  • ul. Żwirki i Wigury 29, oznaczonej jako działka nr 101 KM 57 o pow. 150,00 m 2

§2. Komisja, w postępowaniu o którym mowa w § 1 ma obowiązek stosować przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

§3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§6. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian