Zarządzenie nr 112/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków złożonych na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 i poz.1579 i poz. 1948  z 2017 r. i poz. 730 i poz.935) oraz art. 15  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817 i poz.1948 z 2017 r. i poz. 573 i poz. 60)  w związku z  Uchwałą nr XXVI/133/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, na rok 2017”

zarządza się, co następuje: 

§1. 1. Powołuje się Komisję Konkursową w celu opiniowania wniosków złożonych na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zwaną dalej „Komisją”, w następującym składzie:

1) Pani dr Barbara Moraczewska, I Zastępca Prezydenta ds. edukacji i spraw społecznych- Przewodnicząca Komisji

2) Pani Angelika Żychlewicz – Dyrektor Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej- Zastępca Przewodniczącej Komisji

3) Pani Aleksandra Kulińska – Kierownik Referatu Kultury- Członek Komisji

4)Pan Łukasz Pszczółkowski  – Dyrektor Biura Sportu i Turystyki – Członek Komisji

5) Pani Joanna Rudek, Inspektor w Wydziale Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej- Członek komisji

5) Pani Anna Szafrańska – przedstawiciel organizacji pozarządowych- Członek Komisji

6) Pani Małgorzata Chojnowska, Inspektor w Wydziale Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej- Członek Komisji

2.  Członek Komisji Konkursowej podlega wyłączeniu od udziału w pracach Komisji zgodnie  z art. 24 art.27 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.23 ze zm.) oraz wyłączeni są z prac przedstawiciele organizacji pozarządowych wskazani przez te organizacje, które biorą udział w konkursie.

§2. 1. Komisja pracuje zgodnie z „Regulaminem organizacji pracy Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego” Załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Wzór „Oświadczenia członka Komisji Konkursowej” stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Wzór „Karty oceny wniosku” stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

4. Wzór  „Protokół z przyjęcia wniosku” stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

5. Wzór „Karty oceny merytorycznej wniosku” stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu

6. Wzór „Protokołu Komisji Oceny wniosku” stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu.

6.  Wzór „Protokół zbiorczy” Załącznik nr 5 do Regulaminu.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Włocławek.

§4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydent Miasta Włocławek ds. edukacji i spraw społecznych.

§5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2.Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian