Zarządzenie nr 130/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania, organizacji i trybu działania Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej we Włocławku

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073 z późn. zm.)

 zarządza, co następuje

§1. Odwołuje się ze składu osobowego Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, organu doradczego Prezydenta Miasta Włocławek, członka Komisji powołanego Zarządzeniem Nr 77/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powołania, organizacji i trybu działania Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej we Włocławku, Pana Wojciecha Andrzejewskiego.

§2. 1. Powołuje się do składu osobowego Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej: Panią Stefanię Bik.

2. Skład Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Urbanistyki i Architektury.

§4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian