Zarządzenie nr 150/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie mieszkańcom Włocławka gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000), art. 4 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r.  poz. 995 i poz. 1000), art. 41
ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, Dz. U. z 2017 r. poz. 2245, poz. 2439, Dz. U. z 2018 r. poz. 310 i poz. 650), art. 5 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030), art. 114 ust. 1 pkt 5 i art. 115 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 poz. 160 i poz. 650), art. 9a i art. 9b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 poz. 2110 poz. 2217, poz. 2434, Dz. U. z 2018 r. poz. 107,poz. 138, poz. 650, poz. 697, poz.730, poz. 858, poz. 912), oraz w związku z uchwałą Nr XXXVI/176/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

zarządza się co następuje:

§1. 1. Dokonuje się wyboru ofert na udzielanie mieszkańcom Włocławka gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

2. Wybór, o którym mowa w ust. 1 dokonany został na podstawie propozycji Komisji Konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu ofert, zgodnie z jej protokołem z dnia 06 czerwca 2018 r.

3. Szczegółowe warunki realizacji zadań, tryb płatności i sposób rozliczenia zostaną określone w umowach zawartych z podmiotami wymienionymi w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2.Wybór, o którym mowa w §1 ust.1 publikuje się poprzez zamieszczenie:

1)  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek,

2) na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek, www.wloclawek.pl

3)  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek.

§4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek ds. edukacji i spraw społecznych.

§5. 1.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2.  Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie  Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian