Zarządzenie nr 152/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski o przyznanie dotacji celowych dla włocławskich uczelni wyższych z budżetu Miasta Włocławek.

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 t. j.), art. 32. ust. 1, ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 t. j.) oraz § 6 Zarządzenia nr 67/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie trybu i zasad udzielania, przekazywania i rozliczania dotacji celowych dla włocławskich uczelni wyższych z budżetu Miasta Włocławek

zarządza się, co następuje:

§1. Powołuje się Komisję oceniającą wnioski o przyznanie dotacji celowych w 2019 r. dla włocławskich uczelni wyższych z budżetu Miasta Włocławek, w składzie:

1) dr Barbara Moraczewska – Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek – Przewodnicząca
2) Agnieszka Białopiotrowicz – Dyrektor Wydziału Edukacji- członek
3) Dorota Rusinek- Kierownik Referatu Obsługi Finansowej Szkół i Placówek- członek
4) Olga Wujkowska- Inspektor Wydziału Edukacji – członek
5) Magdalena Hernacka- Inspektor Wydziału Edukacji- członek

§2. Zadaniem Komisji jest ocena wniosków o przyznanie dotacji celowych dla włocławskich uczelni wyższych z budżetu Miasta Włocławek, o których mowa w Zarządzeniu nr 67/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie trybu i zasad udzielania, przekazywania i rozliczania dotacji celowych dla włocławskich uczelni wyższych z budżetu Miasta Włocławek.

§3. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.

§4. Traci moc Zarządzenie nr 104/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski o przyznanie dotacji celowych dla włocławskich uczelni wyższych z budżetu Miasta Włocławek.

§5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian