Zarządzenie nr 154/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 i z 2019 r. poz. 303, poz. 326 i poz. 534) w związku z § 12 pkt 3 Uchwały Nr IV/26/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 25)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/26/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 25), zmienionej Zarządzeniem Nr 08/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2019 r., Uchwałą Nr V/9/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 848), Zarządzeniem Nr 33/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 r., Zarządzeniem Nr 42/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lutego 2019 r., Zarządzeniem Nr 92/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2019 r., Uchwałą Nr VII/36/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 2013), Zarządzeniem Nr 134/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2019 r., Zarządzeniem Nr 135/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr VIII/59/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r. i Zarządzeniem Nr 146/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 675.376.896 zł, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 628.441.405 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 46.935.491 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 710.289.775 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 600.852.511 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 109.437.264 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian