Zarządzenie nr 16/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia składu Miejskiej Rady Sportu we Włocławku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 poz .994 t.j., poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 30 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.2018 poz. 1263 t.j., poz. 1669) oraz § 4 pkt 2 Regulaminu działania Miejskiej Rady Sportu we Włocławku przyjętego Zarządzeniem nr 174/2005 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Sportu we Włocławku oraz ustalenia składu i zasad powoływania członków Miejskiej Rady Sportu we Włocławku zmienionego Zarządzeniem Nr 39/2008 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 kwietnia 2008 r., Zarządzeniem nr 236/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 listopada 2011 r. i Zarządzeniem nr 12/2005 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 lutego 2015 r

zarządza się, co następuje:

§ 1. Do składu osobowego Miejskiej Rady Sportu powołuje się:
1. Pana Łukasza Brylskiego
2. Pana Andrzeja Persona,
3. Pana Mariana Nowakowskiego,
4. Pana Huberta Radke,
5. Panią Anetę Szczepańską.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Sportu i Turystyki.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian