Zarządzenie nr 171/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia wolnego lokalu mieszkalnego na tymczasowe pomieszczenie.

Na  podstawie  art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3  ustawy  z  dnia  8  marca  1990 r.  o  samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z art. 22 oraz art. 25a ustawy z dnia 21  czerwca 2001 r.  o  ochronie  praw  lokatorów,  mieszkaniowym  zasobie  gminy  i  o  zmianie  Kodeksu  cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 611) oraz  § 36 pkt  2 lit. d) uchwały Nr XXVI/145/2016  Rady  Miasta  Włocławek z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym   zasobem   Gminy   Miasto  Włocławek na lata 2017 – 2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2016 r. poz. 4548 oraz z 2017 r. poz. 3369),

zarządza się co następuje:

§1. W zarządzeniu Nr 178/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie przeznaczenia wolnego lokalu mieszkalnego na tymczasowe pomieszczenie, wprowadza się następującą zmianę:

1)    § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Przeznacza się na tymczasowe pomieszczenie wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek, wolny lokal mieszkalny położony przy ul. Wienieckiej 42 m. 2.”

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu  Miasta  Włocławek  oraz  na  stronie internetowej www.bip.um.wlocl.pl i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian