Zarządzenie nr 172/ 2020 Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z dnia 21 maja 2020 r.w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych we Włocławku przy ul. Papieżka, oznaczonych jako: działki ewidencyjne nr 44/17, 44/15, 44/3, 44/4, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 44/9, 44/13 o łącznej pow. 0,2232 ha, działka ewidencyjna nr 16 o pow. 0,0646 ha, działka ewidencyjna nr 48/4 o pow. 0,0476 ha, działka ewidencyjna nr 50/5 o pow. 0,0027 ha, działka ewidencyjna nr 28/28 o pow. 0,0630 ha, położonych w obrębie Włocławek KM 102, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Na podstawie art. 11, art. 11a, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7 , art. 35 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2020r., poz. 65, poz. 284) oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1571 i poz. 1815) w związku z zarządzeniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr 73/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości Skarbu Państwa, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

zarządza się, co następuje:

§1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości wymienione w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek – Zielony Rynek 11/13 oraz przy ul. 3 Maja 22, na okres 21 dni oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest dana nieruchomość oraz na stronie internetowej www.bip.um.wlocl.pl. Przedmiotowy wykaz starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, przekazuje także wojewodzie, w celu jego zamieszczenia na stronie podmiotowej wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

§3. W wykazie wyznacza się termin dla osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian