Zarządzenie Nr 17/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu nr 1 na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Włocławek w roku 2019

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 t.j.,poz.1000, poz.1349,poz.1432, poz.2500) art.27 ust.1.oraz art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.2018 r.poz.1263,poz.1669 ),w związku z uchwałą nr XL/15/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie miasta Włocławek(Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2014 r.poz.1008 )

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs nr 1 na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2019.
2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3.Wzór wniosku na realizację zadania publicznego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Wzór umowy na realizację przyznanego zadania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
5. Wzór oświadczenia wnioskodawcy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
6.Wzór zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.
7. Wzór sprawozdania z wykonania zadania stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Termin składania ofert wyznaczony zostaje na 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w § 1.

§ 3. Ogłoszenie o konkursie zostanie umieszczone:
1) W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek,
2) Na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek www.wloclawek.pl
3) Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Włocławek.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 6. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian