Zarządzenie nr 175/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania, organizacji i trybu działania Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej we Włocławku

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r., poz. 293 tj.)

zarządza, co następuje:

§1. Odwołuje się ze składu osobowego Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, organu doradczego Prezydenta Miasta Włocławek, członka Komisji powołanego Zarządzeniem Nr 97/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 04 marca 2019r. w sprawie powołania, organizacji i trybu działania Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej we Włocławku, Panią Jolantę Wujkowską.

§2. 1. Powołuje się do składu osobowego Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej Panią Agnieszkę Ruczewską.

2. Skład Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Urbanistyki i Architektury.

§4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian