Zarządzenie nr 177/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek.

Na podstawie art. 109 ust.1 pkt 2 i ust. 4, art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 65, poz. 284).

zarządza się, co następuje:

§1. Nie wykonuje się prawa pierwokupu przysługującego Gminie Miasto Włocławek w stosunku do udziałów po 1/2 części w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej we Włocławku przy ulicy Wysokiej 15a, oznaczonej numerem działki 10/2 o pow. 0,0477 ha (Włocławek KM 38), będącej przedmiotem warunkowej umowy sprzedaży Rep. A Nr 1387/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian