Zarządzenie nr 179/2020 Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z dnia 01 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2/55 o powierzchni 0,0050 ha w obrębie 1150 Włocławek KM 115, położonej we Włocławku przy ul. Grondy 20, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległe

Na podstawie art. 11, art. 11a, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 35 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65, poz. 284)oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1815, poz. 1571), w związku z zarządzeniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy nr 68/2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości Skarbu Państwa.

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym stanowiącą własność Skarbu Państwa nieruchomość wymienioną w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek – Zielony Rynek 11/13, na okres 21 dni oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.bip.um.wlocl.pl. Przedmiotowy wykaz starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, przekazuje także wojewodzie, w celu jego zamieszczenia na stronie podmiotowej wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

§ 3. W wykazie wyznacza się termin dla osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

§ 4. Traci moc Zarządzenie nr 148/2020 Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2/55 o powierzchni 0,0050 ha w obrębie 1150 Włocławek KM 115, położonej we Włocławku przy ul. Grondy 20, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian