Zarządzenie nr 192/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt  2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 i poz. 1000), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 i z 2018 r. poz. 68 i poz. 1000) w związku z § 12 pkt 3 Uchwały Nr  XXXVII/1/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 464)

zarządza się, co następuje:

§1. W Uchwale Nr  XXXVII/1/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 464) zmienionej Zarządzeniem Nr 33/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lutego 2018 r., Zarządzeniem Nr 49/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 lutego 2018 r., Uchwałą Nr XXXIX/12/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 12 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 1327), Zarządzeniem Nr 78/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2018 r., Zarządzeniem Nr 89/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2018 r., Uchwałą Nr XLIII/48/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 2646), Zarządzeniem Nr 120/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 141/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2018 r., Zarządzeniem Nr 149/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 czerwca 2018 r., Uchwałą Nr XLV/74/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2018 r. i Zarządzeniem Nr 177/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Włocławek na 2018 rok polegających na zmianach planu wydatków na zadaniach własnych związanych z:

a) uruchomieniem rezerwy ogólnej i przeznaczeniem na wydatki w dz. 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej,

b) zmianą kwot między rozdziałami, paragrafami i dysponentami środków w ramach niżej wymienionych działów klasyfikacji budżetowej:

c) 801 – Oświata i wychowanie,

d) 926 – Kultura fizyczna.

2) wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek i w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez opublikowanie go na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian