Zarządzenie nr 193/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazów, obejmujących 15 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 30 ust. i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) i art. 11 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50, poz. 650, poz. 1000) oraz w wykonaniu uchwały nr 86/XXI/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 października 2008 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek zmienionej uchwałą nr 107/XXIV/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 1 grudnia 2008 r. /Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2008 r. nr 175, poz. 3060 i poz. 3061/ i uchwały nr IX/52/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, zmienionej uchwałą nr XXVI/146/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. /Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 2065 oraz  2016 r. poz. 4549/

zarządza się co następuje :

§1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 15 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, objętych wykazami stanowiącymi załącznik nr 1 i nr 2 do zarządzenia.

§2. Wykazy, o których  mowa w § 1 podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13 oraz ul. 3 Maja 22, na okres 21 dni, a ponadto informację o wywieszeniu  tych  wykazów, podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej  oraz  na  stronie  internetowej   www.bip.um.wlocl.pl

§3.  Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się III Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek do spraw gospodarki miejskiej.

§5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miasta  Włocławek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian