Zarządzenie nr 197/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 lipca 2016 r w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie miasta Włocławek.

Na podstawie art.  17 ust.6 i 7 oraz art. 138 ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827, poz.1220,poz.1224, poz.1830, poz.2281, z 2016 r. poz.178), art.19, ust.2 pkt. 3  ustawy z dnia  26 kwietnia 2007 r, o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2013 r.  poz. 1166, z 2015 r. poz.1485, z 2016 r. poz.266) oraz § 3 pkt 6  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850) oraz § 3 Zarządzenia  Nr 160/2013 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego  z dnia 25 października   2013 roku  w sprawie  organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach, oraz § 14 pkt 1, ppkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek stanowiącego załącznik  zarządzenia Nr 89/2016 Prezydenta Miasta Włocławek  z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie nadania  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek.

zarządza się, co następuje;

§1. 1. Ustala   się   zasady   tworzenia  i  funkcjonowania na terenie miasta   Włocławek Systemu  Wczesnego
Ostrzegania zwanego dalej „SWO”.

2. Celem SWO jest:
1)  uzyskiwanie informacji o zdarzeniach zagrażających życiu  i   zdrowiu   ludności  oraz mieniu  i środowisku;

2)  utrzymywanie   ciągłego   monitoringu   potencjalnych   zagrożeń   dla   ludności   oraz  mogących zakłócić
prawidłowe funkcjonowanie instytucji społecznych,  rządowych i samorządowych;

3)  szybkie   ostrzeganie  i  alarmowanie    zagrożonej   ludności,   a   także   zapewnienie   w   razie   potrzeby
częściowego  lub całkowitego rozwinięcia Systemu Wykrywania  i  Alarmowania.

§2.  Zasady funkcjonowania SWO, o którym mowa w § 1 ust.1 określa  załącznik do niniejszego  zarządzenia.

§3.  Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Włocławek do dnia 1 sierpnia 2016 roku zorganizuje  funkcjonowanie  SWO w oparciu o Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

§4.  Nadzór  nad   funkcjonowaniem   SWO powierza  się  Dyrektorowi  Wydziału   Zarządzania  Kryzysowego Urzędu Miasta Włocławek.

§5.  Organizację   przekazu   informacji   w   ramach   SWO   powierza   się   Komendantowi   Straży Miejskiej
we  Włocławku.

§6.  Traci  moc   zarządzenie  Nr  274 /2013  Szefa  Obrony Cywilnej – Prezydenta  Miasta   Włocławek z dnia
14 listopada 2013 r. w sprawie organizacji  systemu  wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie miasta
Włocławek.

§7. 1.  Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podpisania.

2.  Zarządzenie podlega   podaniu do    publicznej   wiadomości   poprzez ogłoszenie w  Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Miasta.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian