Zarządzenie nr 210/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek.

Na podstawie art. 109 ust.1 pkt 2 i ust. 4, art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz. 2147, poz. 2260 oraz z 2017 r. poz.820).         zarządza się, co następuje:
§ 1. Nie wykonuje się prawa pierwokupu przysługującego Gminie Miasto Włocławek w stosunku
do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, położonej we Włocławku
przy ulicy Pustej 48, oznaczonej numerem działki 135 o pow. 0,0329 ha (Włocławek KM 42), będącej przedmiotem warunkowej umowy sprzedaży Rep. A Nr 4355/2017 z dnia 18 lipca 2017 r. zawartej przed Notariuszem Joanną Fąfara w Kancelarii Notarialnej we Włocławku.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieni  Komunalnym.
§ 3.  Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta do spraw gospodarki miejskiej.
§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian