Zarządzenie Nr 212/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt  2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695) w związku z § 13 pkt 3 Uchwały Nr XVII/197/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 7400 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§1. W Uchwale Nr XVII/197/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 7400) zmienionej Zarządzeniem Nr 8/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2020 r., Zarządzeniem Nr 23/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 stycznia 2020 r., Uchwałą Nr XIX/1/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 692), Zarządzeniem Nr 44/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2020 r., Zarządzeniem Nr 51/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2020 r., Zarządzeniem Nr 86/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2020 r., Uchwałą Nr XX/16/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 3 marca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 1435), Zarządzeniem Nr 94/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 05 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 118/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 marca 2020 r., Uchwałą Nr XXI/37/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 1965), Zarządzeniem Nr 133/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 139/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 150/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2020 r.,  Uchwałą Nr XXII/53/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 maja 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 2724), Zarządzeniem Nr 176/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 maja 2020 r., Uchwałą Nr XXIII/75/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 czerwca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 3080) ) i Zarządzeniem Nr 193/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 czerwca 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 762.672.438 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 714.563.453 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 48.108.985 zł,zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 816.532.584 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 682.229.951 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 134.302.633 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian